W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rusza nabór uczestników do projektu pn.: „Działajmy razem”

10.11.2021

Działajmy razem rekrutacja

logotypy

Zapraszamy bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców powiatu żnińskiego do udziału w projekcie „Działajmy razem”. W ramach projektu przewidziano działania obejmujące aktywizację społeczną i zawodową, w tym kursy zawodowe i staże i szkolenia, ale także ciekawą ofertę kulturalną. Każdy uczestnik przejdzie Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, realizowaną w celu przywróceniu do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Zajęcia w ramach projektu będą odbywać się w zmodernizowanej nowoczesnej przestrzeni wieży ciśnień w Janowsku Wielkopolskim.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału zapraszamy mieszkańców powiatu żnińskiego, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej 
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na terenie powiatu żnińskiego,
 • osoby dorosłe, a więc osoby, które w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych ukończyły 18 rok życia,
 • osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu,
 • osoby, które nie odbywają kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym,

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń, orzeczeń lub oświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną przyjęte do projektu.

W pierwszym naborze przyjętych zostanie 10 uczestników.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w biurze projektu w budynku Urzędu Miejskiego w  Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3 w Janowcu Wielkopolskim.

Uzupełniony formularz w wersji elektronicznej przesłać można na adres: srodowisko@um-janowiecwlkp.pl.  Formularze można składać także pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub osobiście w godzinach tj. 7.30 -15.30

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie od 15.11.2021 r. i potrwa do 26.11.2021 r .

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 30 23 034

***jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

Zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 11. osoby korzystające z PO PŻ.

Rekrutacja

Materiały

REGULAMIN PROJEKTU „DZIAŁAJMY RAZEM”
Regulamin​_projektu.pdf 1.00MB
Zał. 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pt. „Działajmy razem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2020
FORMULARZ​_ZGŁOSZENIOWY.pdf 0.42MB
Zał. 2 - Kwestionariusz weryfikacji konieczności zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
Kwestionariusz​_weryfikacji​_konieczności​_zastosowania​_w​_pierwszej​_kolejności​_usług​_aktywnej​_integracji​_o​_charakterze​_społecznym.pdf 0.20MB

Zdjęcia (1)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2021 07:59 Łukasz Maciejewski
Pierwsza publikacja:
10.11.2021 07:47 Łukasz Maciejewski
{"register":{"columns":[]}}