W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o konkursie na dyrektora instytucji kultury

PracaBIP2

Janowiec Wielkopolski, 12 lipca 2021 roku

OR.2111.1.2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o konkursie na dyrektora instytucji kultury

 

Stosownie do zapisu art. 16 ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020r., poz. 194 ), Burmistrz Janowca Wielkopolskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim.

 

I.          Nazwa i adres instytucji kultury:

Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3a, 88-430 Janowiec Wielkopolski

 

II.         Określenie stanowiska:

            Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim

 

III.        Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym minimum 6 miesięcy w instytucji kultury,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

7) przedstawienie pisemnego autorskiego programu działania Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim na najbliższe 3 lata w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych   instytucji.

 

2. Wymagania dodatkowe (umiejętności i kompetencje):

 

1) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

2) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,

3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i czytelnictwem,

4) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,

5) prawo jazdy kat. B,

6) biegła obsługa komputera,

7) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

 

IV. Zakres zadań na stanowisku:

 

1) kierowanie działalnością i zarządzanie Biblioteką Publiczną im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

2) realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,

3) prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,

4) współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy Janowiec Wielkopolski, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechnienia kultury i czytelnictwa,

5) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych,

6) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,

7) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,

8) sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim,

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (m. in. dyplomy, świadectwa, certyfikaty),

4) kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) pisemny, autorski program działania Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,

6) posiadane referencje,

7) oświadczenie kandydata:

a) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

b) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U 2021 r. poz. 289),

f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)’’.

 

VI. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z dokumentami i informacjami dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury:

 

Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim można zapoznać się w siedzibie jednostki lub w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w godzinach urzędowania, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

VII. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert:

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert: 30 lipca 2021 r.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert o przystąpienie do konkursu:

 

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć do dnia 23 lipca 2021 r. włącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim’’

z podaniem imienia, nazwiska i adresu kandydata, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w godzinach 7:30 – 15:30.

2. Wniosek można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).

3. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Materiały

OGŁOSZENIE o konkursie na dyrektora instytucji kultury
Ogłoszenie​_OR211112021.pdf 0.97MB
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz​_osobowy.pdf 0.31MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.07.2021 10:10 Michał Szczepanek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o konkursie na dyrektora instytucji kultury 1.0 12.07.2021 10:10 Michał Szczepanek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}