W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Karta usługi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Herb

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034
bip/www: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: sekretarz@um-janowiecwlkp.pl

KARTA USŁUGI

IN.1611.25

 

a) Nazwa usługi: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
b) Symbol: IN 317
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska
d) Opis sprawy: Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
- w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc
- w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- za każdy miesiąc.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w okresie co dwa miesiące, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym.
Obowiązki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne powstają w przypadku gdy rada gminy postanowiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości.
e) Kogo dotyczy: Właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.
f) Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Załącznik:
 - uzasadnienie zmiany/korekty deklaracji
h) Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
- Sekretariat pokój nr 6
- Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska pokój nr 5
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
lub przesłać pocztą na w/w adres
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, Pokój nr 2 lub sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
h) Termin i sposób załatwienia: 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
3. Wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego.
j) Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),
Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 1557)
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r., poz. 745)
Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 1910)
Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 1912)
Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom.2016.1558)
Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom.2016.1911)
Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom.2016.1559)
Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
(Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom.2016.1560)
k) Tryb odwoławczy: Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.


Załatw sprawę przez ePUAP: ePUAP

 

Materiały

OPŁATY / DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2020 - Eco Harmonogram
Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Magdalena Skrzypczak  (52) 3023034 w. 37 mskrzypczak@um-janowiecwlkp.pl 5
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.04.2022 09:47 Łukasz Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Skrzypczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Karta usługi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.0 06.04.2022 09:47 Łukasz Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}