W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Grodzisko Dolne

03.10.2022

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 14 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r.

zdjęcie przedstawia siedem kolorowych ludzików z chmurkami nad głowami, wszystko jest na niebieskim tle , na górze napis na biało konsultacje społeczne

1. Celem konsultacji społecznych jest w szczególności:

1) poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;

2) prowadzenie, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;

3) inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;

4) zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji;

5) wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji;

6) zapewnienie w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy.

2. Konsultacje będą realizowane na terenie Gminy Grodzisko Dolne.

3. Konsultacje odbędą się na podstawie:

1) formularza uwag przesłanego do Urzędu Gminy:

  •  drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: urzad@grodziskodolne.pl
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a, z dopiskiem „Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Grodzisko Dolne”,

2) ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy,

3) bezpośrednio, w formie otwartego stacjonarnego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne w dniu 7-go października 2022r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 12.00 do godziny 14.00.

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie raport/protokół z konsultacji społecznych zawierający zestawienie zgłoszonych uwag merytorycznych.

Wyniki konsultacji społecznych umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-grodzisko-dolne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodzisko Dolne. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Grodzisko Dolne.

Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 14.10.2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Materiały

Zarządzenie Nr 59/22 Wójta Gminy Grodzisko Dolne
zarzadzenie​_nr​_59​_z​_dnia​_05092022.pdf 0.61MB
Projekt Uchwały Rady Gminy
Projekt​_Uchwały​_Rady​_Gminy.pdf 0.28MB
Diagnoza
Załącznik​_nr​_1​_-​_Diagnoza​_do​_GPR.pdf 1.62MB
Mapa Gminy Grodzisko Dolne
Załącznik​_nr​_2​_szczegółowa​_Mapa​_Gminy​_Grodzisko​_Dolne.pdf 1.62MB
Formularz uwag
Formularz​_uwag.pdf 0.36MB
Ankieta dla mieszkańców
Ankieta​_dla​_mieszkańców​_dotycząca​_rewitalizacji​_w​_Gminie.pdf 0.58MB
Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji
Ogłoszenie​_o​_zakończeniu​_konsultacji.pdf 0.48MB
{"register":{"columns":[]}}