W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat w sprawie wyborów ławników na lata 2024 - 2027

07.06.2023

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Rada Gminy Grodzisko Dolne najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2023r.

            Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 15 maja 2023r. zgłosił liczbę 2 ławników do wyboru przez Radę Gminy Grodzisko Dolne, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Leżajsku i Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w tym:

- do Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 1 ławnika

- do Sądu Rejonowego w Leżajsku – 1 ławnika

            Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – /tj.Dz. U. z 2023r. poz. 217 z późn. zm./ wyboru ławników dokonuje Rada Gminy w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, pozytywnie wcześniej zaopiniowanych przez zespół opiniujący powołany uchwałą Rady Gminy.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostają bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać poniżej lub w  Biurze Rady Gminy. Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Zgłoszenie kandydata na ławnika wraz z kompletem załączników składa się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy, Biurze Rady Gminy pok. nr 11 lub sekretariacie Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym  w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 30 czerwca 2023r. Informacje dot. zgłaszania kandydatów  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 11 lub pod nr  tel. (172436003  wew. 211).

Ławnikiem może zostać ten, kto:

1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2/ jest nieskazitelnego charakteru,

3/ ukończył 30 lat,

4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5/ nie przekroczył 70 lat,

6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7/ posiada, co najmniej wykształcenie średnie,

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6/ duchowni,

7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,

9/ radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Według art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałych na terenie gminy.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. poz.2155).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Materiały

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta​_zgłoszenia​_kandydata​_na​_ławnika.docx 0.04MB
Lista osób zgłaszających
lista​_osób​_zgłaszających​_.doc 0.09MB
Oświadczenie, że nie toczy się postępowanie
oświadczenie​_​_ze​_nie​_toczy​_się​_postępowanie.doc 0.02MB
Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej
oswiadczenie​_o​_nie​_pozbawieniu​_wladzy​_rodzicielskiej.doc 0.02MB
Formularz
formularz​_krk​_osoba​_.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}