W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zarządzanie projektem

Instytucje uczestniczące w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Zarządzająca (IZ):

Minister Rozwoju Regionalnego - Instytucja odpowiedzialna za bezpośrednie zarządzanie XIV i XV priorytetem (dot. pomocy technicznej)

Instytucja Pośrednicząca (IP):

Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu Osi Priorytetowych tego Programu:

  • Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa
  • Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
  • Oś priorytetowa 3 - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
  • Oś priorytetowa 4 - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Instytucja Wdrażająca (IW):

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekty o szacowanej wartości powyżej 25 mln €)
  2. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekty o szacowanej wartości poniżej 25 mln €)

 

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" uzyskał potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach PO IiŚ oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

W dniu 7 lipca 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wójt Gminy Józef Caputa podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Panią Gabrielą Lenartowicz Prezesem Zarządu WFOŚiGW.

Gmina Buczkowice jest Beneficjentem Końcowym projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.01.01.00-00-033/08 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice", odpowiedzialnym za wdrożenie systemu zarządzania projektem.

Zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie do realizacji projektu powoływany został Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO - Measure Authorising Officer, powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Buczkowice 39/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w osobie Pani Marii Sanetra. Z-ca Pani Agata Artemska powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Buczkowice Nr 37/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji, Umowie o dofinansowanie oraz z tycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Za zobowiązania MAO zaciągnięte w związku z realizacją projektu odpowiada beneficjent. Do zawarcia Umowy o dofinansowanie lub aneksów do Umowy o dofinansowanie konieczny jest podpis osób reprezentujących beneficjenta.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) wykonuje zadania za pośrednictwem Jednostki Realizującej Projekt - JRP.

{"register":{"columns":[]}}