W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1895 z późn. zm.) - w przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, t.j.)

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.)

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2020 r., poz. 10)

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U z 2007 r., Nr.187, poz. 1330)

 7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)

 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1277)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, spełniający wymogi art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach, tj. zawierający: 

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany; 

 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 

 3. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów

 4. wskazanie: 

 • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a w związku z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach także informację o tytule prawnym do miejsc magazynowania odpadów;

 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; 

 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; 

 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

 1. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 

 1. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 

 2. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; 

 3. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 

 4. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 

 5. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach; 

 6. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

Wymagane załączniki

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 2. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.1

 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana. UWAGA: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla punktów do zbierania, w tym przeładunku:

 • złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r., poz.1277)

WYKAZ ODPADÓW OBOJĘTNYCH, DLA KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĘ ODPADÓW SPORZĄDZA SIĘ BEZ PRZEPROWADZANIA BADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.110 UST. 2 PKT 1 LIT. H USTAWY

Kod odpadu

Wyszczególnienie

Ograniczenia

10 11 03

Odpady materiałów z włókna szklanego

Wyłącznie bez spoiwa organicznego

15 01 07

Opakowania ze szkła

-

17 01 01

Beton

Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*

17 01 02

Cegły

Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*

17 01 03

Płytki i ceramika

Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*

17 01 07

Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki

Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*

17 02 02

Szkło

-

17 05 04

Gleba i kamienie

Oprócz warstwy uprawnej, torfu; oprócz ziemi i 
kamieni z miejsc skażonych

19 12 05

Szkło

-

20 01 02

Szkło

Wyłącznie szkło gromadzone oddzielnie

20 02 02

Gleba i kamienie

Wyłącznie odpady ogrodowe i parkowe; oprócz 
warstwy uprawnej, torfu

* Wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe: z niską zawartością innego rodzaju materiałów (jak metale, tworzywa sztuczne, ziemia, odpady organiczne, drewno, guma itp.):

 • żadne odpady budowlane zanieczyszczone niebezpiecznymi substancjami nieorganicznymi lub organicznymi, np. ze względu na proces produkcyjny przy pracach budowlanych, skażenie gleby, składowanie i stosowanie pestycydów lub innych substancji niebezpiecznych itd., chyba że zostało w sposób jasny wykazane, że rozbierana konstrukcja nie była znacznie zanieczyszczona,

 • żadne odpady budowlane, poddane obróbce, pokryte lub malowane materiałami ze znaczną zawartością substancji niebezpiecznych.

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane. 

 2. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, o ile jest wymagany. UWAGA: Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na tej nieruchomości. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

 3. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (nie jest wymagany w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych). 

 4. Postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (nie jest wymagane w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych). 

 5. Zaświadczenie o niekaralności: 

 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

 • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

 1. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, o ile dotyczy. 

 1. Oświadczenie/a o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących: 

 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

 • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach.2

 1. Oświadczenie/a, że w stosunku do: 

 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

 • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.2

 1. Oświadczenie/a, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy: 

 • w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub 

 • któremu wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.2

Opłaty 

Opłaty skarbowe: 

 1. 616 zł od zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej; 

 2. 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa.1

Opłata skarbowa płatna przelewem na konto Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim nr 84124027151111000032726046 (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.) 

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 

 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 2. jednostki budżetowe; 

 3. jednostki samorządu terytorialnego; 

 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Termin załatwienia sprawy 

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy. 
Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Wydział Infrastruktury Środowiska i Budownictwa Nr pokoju 019 Nr telefonu (25) 781 74 03. Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00. Dokumenty można przesłać na adres starostwa lub złożyć w kancelarii ogólnej pokój nr 109. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Uwagi

1  W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 

2 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

{"register":{"columns":[]}}