W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na czas prowadzenia robót

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.)
 5. Uchwała Rady Powiatu w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Mazow. z 2022 r., poz. 3620)

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek
 2. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
 3. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów
 4. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
 5.  oświadczenie o:
 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
 • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
 • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 1. w przypadku etapowego prowadzenia robót – harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym
 2. w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika – pełnomocnictwo lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł

Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, pok. 6

Tryb odwoławczy

od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Dodatkowe informacje

tel.: 25 781 74 36,

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zajęcie​_pasa​_drogowego​_w​_celu​_prowadzenia​_robót​_w​_pasie​_drogowym.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.02.2023 13:26 Sebastian Fechner
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maria Sikorska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 1.0 08.02.2023 13:26 Sebastian Fechner

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}