W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Podstawa prawna

 • Art. 7d pkt. 1, art. 24 ust. 3, 5 art. 40b ust. 1 pkt. 2, art. 40d ust. 1 i 3, art. 40e, art. 40f i art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1322),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego złożony zgodnie z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1322),
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego składa pełnomocnik działający w imieniu właściciela, władającego lub innego uprawnionego do uzyskania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub na konto Urzędu Miasta Sokołów Podlaski: 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046, w przypadku, kiedy jest ona wymagana od przedłożonego pełnomocnictwa.

Opłaty

 • zgodnie z art. 40b ust. 1 pkt. 2, art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) według tabeli nr 11 załącznika określającego wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej,
 • opłata skarbowa w wysokości 17zł – w przypadku, gdy do wniosku dołączane jest pełnomocnictwo.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz decyzji administracyjnej wydanej w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, stronie postępowania służy odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, opłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Uwagi

 • Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów ewidencyjnych, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
 1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 3. operatorów:
  1. sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 z późn. zm.),
  2. systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.);
 4. innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.
 • Zgodnie z art. 40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W związku z art. 40d ust. 3 cytowanej ustawy opłatę pobiera się przed udostępnieniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego. Na podstawie wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty należną opłatę uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 23 lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim nr 11 9221 0000 0002 2028 2000 0010.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 781 74 13, 25 781 74 63.

 

Materiały

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wniosek-o-wydanie-wypisu-lub-wyrysu-z-operatu-ewidencyjnego.pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}