W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 184 Prawa ochrony środowiska, zawierający:
  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  3. informację o tytule prawnym do instalacji;
  4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  5. ocenę stanu technicznego instalacji;
  6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
  11.  warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  12.  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  13. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  14.  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  15.  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku projektowanego podjęcia realizacji nowej instalacji,
  16.  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać również:
  1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  2.  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
  3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  4.  wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  5.  opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  6.  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienionych, zgodnie z art. 143 Prawa ochrony środowiska powinien zawierać informacje o spełnieniu przez stosowaną technologię wymogów, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
  1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
  2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
  3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
  4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
  5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
  6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
  7. postęp naukowo-techniczny.
 4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 5. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 6. W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów - operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 7. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
 8. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2.  będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 9. Tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są odpady.

 

Opłaty

  1.  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b – 2011,00 zł
  2.  w związku z działalnością gospodarczą prowadzona przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców –506,00 zł
  3.  pozostałe – 506,00 zł
  4.  opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo – 17,00 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21,
08-300 Sokołów Podlaski nr 84124027151111000032726046 (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Wydział Infrastruktury Środowiska i Budownictwa Nr pokoju 019 Nr telefonu (25) 781 74 03.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00.

Dokumenty można przesłać na adres starostwa lub złożyć w kancelarii ogólnej pokój nr 109. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

 1.  Na podstawie art. 180a Prawa ochrony środowiska wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza:

• powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych

• powyżej 5000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne

 1.  Na podstawie art. 188 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

{"register":{"columns":[]}}