W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego  podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci  związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do  rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. 2019 poz. 596); 
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 r. poz. 162 t.j.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735 t.j.); 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1923 t.j.).

Wymagane dokumenty

Wniosek przedsiębiorcy o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia, dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpisu.

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.

Opłaty

Za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - 500 zł.

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim            lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski 75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie 7 dni, wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, jeżeli organ nie dokona wpisu w tym terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu, nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania, w takiej sytuacji termin, o którym mowa  w  zdaniu  pierwszym,  biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis, ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca: Który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku, do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości, który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków osoby prawnej, który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy, który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami, który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem. sprawy dotyczące wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców załatwia osobiście zainteresowany lub osoba posiadająca pisemne   pełnomocnictwo (pełnomocnik).

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy  PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 22.

 

Materiały

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_przedsiębiorców​_prowadzących​_ośrodek​_szkolenia​_kierowców.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}