W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

W przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub portalu danych, jest ona udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Do wniosku dołączona jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wymagane załączniki do wniosku:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni                      od dnia złożenia wniosku podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać złożony osobiście w Biurze Podawczym urzędu, drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiat-sokolowski.pl lub biuro.podawcze@powiat-sokolowski.pl.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Organ zobowiązany do udostępnienia informacji może:

  • udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku,
  • odmówić udostępnienia informacji publicznej poprzez wydanie decyzji administracyjnej,
  • umorzyć postępowanie administracyjne poprzez wydanie decyzji o umorzeniu.

Materiały

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja edytowalna
Wniosek​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej​_-​_wersja​_edytowalna.doc 0.04MB
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.pdf 1.02MB
{"register":{"columns":[]}}