W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wniosek o wydanie

licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 

Podstawa prawna

 •     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022.180- j.t. z późn.zm.);
 •      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2021.1220);
 •      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377).
 •      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735- j.t. z późn.zm.);

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku  należy dołączyć:

 

 •      Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie
 •     Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych;
 •      oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
 •     dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 albo ust. 2a pkt 2;
 •     dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

Opłatę skarbową należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub przelewem na rachunek bankowy:

PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty:

 

Opłata za udzielenie licencji zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:
Okres ważności licencji w latach:

 • na okres od 2 do 15 lat - 800 zł
 • powyżej 15 do 30 lat - 900 zł
 • powyżej 30 do 50 lat - 1000 zł

 

 

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski: 75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

z dopiskiem „Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy”.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23 pokój nr 109

Odbiór zezwolenia – Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Armii Krajowej 4, pokój nr 014

 

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 58.

 

Druki do pobrania:

Materiały

Wniosek o wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wniosek​_o​_wydanie​_licencji​_na​_pośrednictwo​_przy​_przewozie​_rzeczy.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}