W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyzej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wniosek o wydanie

licencji na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

 

Podstawa prawna

 •      Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022.180- j.t. z późn.zm.);
 •      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2021.1220);
 •      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377).
 •      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735- j.t. z późn.zm.);

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku  należy dołączyć:

 

 •      oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 
 •      Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt. 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym ;
 •     Wykaz pojazdów
 •     Dowód uiszczenia opłaty.

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

Opłatę skarbową należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub przelewem na rachunek bankowy:

PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty:

 

Opłata za udzielenie licencji zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:
Okres ważności licencji w latach:

 • na okres od 2 do 15 lat - 320 zł
 • powyżej 15 do 30 lat - 380 zł
 • powyżej 30 do 50 lat - 450 zł

 

 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż  jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie  wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenia licencji,
 • za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.

 

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski: 75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

z dopiskiem „Opłata za udzielenie licencji/wypisu/ów”.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23 pokój nr 109

Odbiór zezwolenia – Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Armii Krajowej 4, pokój nr 014

 

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 58.

 

Druki do pobrania:

Materiały

Wniosek - Licencja przewóz osób 7-9
Wniosek​_-​_Licencja​_przewóz​_osób​_7-9​_osób.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}