W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://samorzad.gov.pl/web/powiat-sokolowski

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-27.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-05-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie.
  • część filmów może nie posiadać napisów i audiodeskrypcji.

Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-05-27 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Sebastian Fechner, adres poczty elektronicznej s.fechner@powiat-sokolowski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  25 781-74-12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Funkcję koordynatora ds. dostępności pełni Pani Olga Kossakowska, z którą można się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 25 781-74-05 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: olga.kossakowska@powiat-sokolowski.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.                                             

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim mieści się w dwóch budynkach:

- budynek przy ul. Wolności 23 posiada 3 kondygnacje naziemne, do których prowadzą 3 wejścia. Wejście główne ze schodami wyposażonymi w barierki, wejście poprzez windę zlokalizowane po lewej stronie od wejścia głównego, oba wejścia znajdują się od ul. Wolności oraz wejście od ul. H. Mniszkówny z niskimi schodami bez barierek. W budynku w holu głównym na prawo od wyjścia z windy, a na lewo od wejścia głównego znajduje się biuro podawcze, gdzie udzielane są niezbędne informacje jak poruszać się po budynku. W biurze podawczym obsługa jest dostosowywana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Petent jest kierowany do odpowiednich pomieszczeń mieszczących się na poszczególnych kondygnacjach, do których zapewniony jest swobodny dostęp poprzez windę lub pracownik biura podawczego przywołuje odpowiednio merytorycznego pracownika do petenta. Korytarze na poszczególnych kondygnacjach nie posiadają zmian poziomów, ani progów w drzwiach. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku naprzeciwko wyjścia z windy. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

- budynek przy ul. Armii Krajowej 4 posiada 2 kondygnacje naziemne, do których prowadzi 1 wejście główne wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich i niskie schody. W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W przypadku konieczności załatwienia przez osobę niepełnosprawną, spraw z zakresu działania wydziałów mieszczących się na piętrze budynku, właściwe merytorycznie osoby są przywoływane do petenta na parter. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze naprzeciwko wejścia do budynku. Na parkingu przy ul. Armii Krajowej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczone graficznie i kolorystycznie.

W budynkach starostwa nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a (poza windą w budynku przy ul. Wolności 23) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Na krawędziach pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów oraz na białych skrzydłach drzwiowych znajdują się oznaczenia kontrastowe w postaci żółtego pasa. Do budynków Starostwa można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Powyższe uprawnienie  nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim umówieniu wizyty.

 

 

Deklaracja dostępności

{"register":{"columns":[]}}