W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Powiatu Proszowickiego, z siedzibą w Proszowicach, przy ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice (tel. 12 386-18-46, e-mail: starosta@proszowice.upow.gov.pl).
 2. W Starostwie Powiatowym w Proszowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pani Sylwia Wierciak, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@proszowice.upow.gov.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
 3. Przetwarzanie danych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się zgodnie z art. 6, 9 oraz 10 RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej przetwarzania, są:
  • strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym Administrator zobowiązany jest doręczyć rozstrzygnięcie sprawy;
  • podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Administrator powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
  • wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Administrator ma obowiązek upubliczniania danych;
  • wszystkie osoby objęte Państwa zgodą.
 5. W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi Administratora do przekazywania posiadanych danych osobowych innym organom w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, gdy organy państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych są właściwe w sprawach rejestracji pojazdów.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych określonych w ww. przepisach prawa jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 11. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane, jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 12. Przetwarzanie przez Administratora danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

Materiały

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
Klauzula​_informacyjna​_-​_monitoring.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}