W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Procedura rejestracji

Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych / o zmianę danych w ewidencji

 

Utworzenie stowarzyszenia zwykłego następuje gdy osoby w licznie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe uchwalają Regulamin działalności stowarzyszenia, a następnie składają wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Makowskiego prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów ( Dz.U. z 2016, poz. 644).

 

Wymagane dokumenty:

 

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego:
 

 1. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 2. Regulamin działalności stowarzyszenia: określający jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w Regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w Regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

3. Listę wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.

      4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały o:

 1. utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego,
 2. przyjęciu Regulaminu działalności stowarzyszenia,
 3. wyborze: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie /Zarządu/Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie działalności)
 4. wyznaczeniu adresu siedziby Stowarzyszenia.

Dokumenty wymienione w pkt 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.

Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego. 

 

Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, adresu zamieszkania, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków).

 

Wszystkie załączniki do wniosku muszą być oryginałami dokumentów.

Organ  nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni. Jeżeli wniosek o wpis zawiera  nieprawidłowości lub braki formalne w dokumentacji, organ nadzoru zobowiązuje wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń wnioskodawca otrzyma o tym fakcie pisemną informację. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom. Na prośbę składającego wniosek o wpis do Ewidencji zwykłych można otrzymać  Zaświadczenie – za jego wydanie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

(17 zł OPŁATA SKARBOWA – NUMER KONTA 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010)

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

 

Wzory – materiały do pobrania i wykorzystania:

 

 1. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych –  przykładowa wersja z Przedstawicielem
 2. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych – przykładowa wersja z Zarządem
 3. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych – przykładowa wersja z Zarządem i Komisją Rewizyjną 
 4. Klauzula informacyjna.

 

Dodatkowych wyjaśnień udziela insp. ds. społecznych Agnieszka Kapusta z Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych (tel. 29 7173684 email: agnieszka.kapusta@powiat-makowski.pl).

Materiały

Wniosek wersja z Przedstawicielem
Wniosek​_wersja​_z​_Przedstawicielem.pdf 0.87MB
Wniosek wersja z Zarządem i organem kontroli
Wniosek​_​_​_wersja​_z​_Zarządem​_i​_organem​_kontroli.pdf 1.07MB
Wniosek wersja z Zarządem
Wniosek​_wersja​_​_z​_Zarządem.pdf 0.88MB
Klauzula RODO
Klauzula​_Rodo​_-​_osoba​_fizyczna​_skBadaj​_ca​_wniosek​_-​_NGO.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.03.2021 15:51 Piotr Rzęzawa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Kapusta
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Procedura rejestracji 5.0 09.02.2022 11:06 Paweł Rychlik
Procedura rejestracji 4.0 11.01.2022 12:18 Piotr Rzęzawa
Procedura rejestracji 3.0 16.11.2021 13:57 Piotr Rzęzawa
Procedura rejestracji 2.0 16.11.2021 13:50 Piotr Rzęzawa
Procedura rejestracji 1.0 02.03.2021 15:51 Piotr Rzęzawa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}