W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr CLV/354/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2022 roku

Uchwała Nr CLV/354/2022
Zarząd Powiatu w Lipsku
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2023 r.”

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), oraz uchwały Nr CL/343/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2023 r.” uchwala się, co następuje:
§ 1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2023 r.”, powierzając realizację wskazanego zadania Fundacji „Instytut Spraw Publicznych” ul. Zegara Słonecznego 2/1; 26-600 Radom
§ 2.
1.    Zadanie, o którym mowa w §1 finansowane będzie z dotacji celowej udzielonej Powiatowi Lipskiemu z budżetu państwa.

2.    Z podmiotem o którym mowa w § 1, zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

3.    Wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania określonego w § 1 wynosi 60 060,00 zł oraz 3 960,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 4.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu - Śmieciuch Sławomir
Członkowie Zarządu Powiatu:  

Dygas Artur 

Gaik Lucyna 

Ostrach Zbigniew 

Węgrzecka Maria 


UZASADNIENIE

W związku z zakończeniem procedury oceny ofert złożonych w konkursie na zadanie pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2023 r.” Komisja Konkursowa przedstawiła Zarządowi Powiatu w Lipsku propozycję wyboru oferty złożonej przez Fundację „Instytut Spraw Publicznych” ul. Zegara Słonecznego 2/1; 26-600 Radom, która spełniła wymagania formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu o konkursie oraz uzyskała największą liczbę punktów. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.11.2022 12:53 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zarząd Powiatu w Lipsku
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr CLV/354/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2022 roku 1.0 30.11.2022 12:53 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}