W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PCPR w Lipsku - OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

21.03.2024

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO NOWE MOŻLIWOŚCI w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 08.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa Wyboru projektów Nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Planowana wartość projektu wynosi około 350 000,00 zł.

Istnieje możliwość modyfikacji przedmiotowej kwoty w ramach negocjacji pomiędzy partnerami. Minimalny udział wkładu własnego wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu wynosi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Celem projektu NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO NOWE MOŻLIWOŚCI jest aktywna integracja 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) z następujących grup:

✓ osoby, rodziny i społeczności lokalne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo

✓ osoby bierne zawodowo

✓ otoczenie oraz kadry świadczące wsparcie dla ww. grup docelowych wyłącznie jako uzupełnienie działań bezpośrednich skierowanych do uczestników projektu i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu.

Projekt zakłada realizację interwencji poprzez wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób w najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji:

a. społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) - w celu nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika), np. działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu), praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego;

b. zawodowej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) - w celu pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np. prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową, zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego, kursy i szkolenia zawodowe;

c. edukacyjnej - w celu nabycia lub potwierdzenia kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej);

d. zdrowotnej, w celu wyeliminowania lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym, zaś finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące.

W uzasadnionych przypadkach powyższe instrumenty mogą zostać uzupełnione o:

działania poprawiające warunki mieszkaniowe, w celu zwiększenia możliwości integracji na rynku pracy i poprawy jakości życia (bez przekazywania im środków finansowych),

działania mające na celu wzrost kompetencji rodzin w zakresie spędzania czasu wolnego oraz udziału w kulturze, w celu wzmacniania rodzinnych więzi,

wsparcie transportowe dla osób wykluczonych komunikacyjnie,

działania mające na celu utrzymanie pracy lub zatrudnienie lepszej jakości, dające poczucie stabilności i trwałości.

Powyższe działania powinny stanowić część zintegrowanego zestawu działań służących poprawie zdolności do zatrudnienia.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 12 kwietnia 2024 r. do godziny 8:00 pocztą lub osobiście na adres:

Powiat Lipski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Oferta partnerstwa do projektu NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO NOWE MOŻLIWOŚCI – Nie otwierać do dnia 12 kwietnia 2024 r. przed godz. 8:20.

Więcej informacji w załączonych dokumentach.

Materiały

Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie​_o​_naborze​_partnera​_Lipsko.pdf 0.51MB
Formularz Oferty
Formularz​_Oferty​_Partnera​_Lipsko.pdf 0.37MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}