W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

NOWE PROGRAMY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22.07.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Powiat Lipski informuje o uruchomieniu dwóch nowych programów z pakietu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” pt. „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Mieszkanie dla absolwenta: celem Programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

1. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” „Mieszkanie dla absolwenta” skierowany jest do osób które:

1) posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

4) złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5) złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

2. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

3. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dostępne mieszkanie: celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

1. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie skierowany jest do osób, które:

1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

2) złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3) złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4) w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

2. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

3. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Składanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej poprzez „System Obsługi Wsparcia” (SOW)

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko osobiście bądź telefonicznie pod nr: (48) 378 10 11 do dnia 26 lipca 2022 r.

Materiał zewnętrzny: PCPR w Lipsku.

Materiały

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na stronie internetowej PFRON
{"register":{"columns":[]}}