W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy

16.03.2022

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa m.in. zasady podejmowania pracy w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne - pomoc Ukrainie

Główne założenia ww. ustawy z zakresu podejmowania przez obywateli Ukrainy zatrudnienia
i rejestracji w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy:

 1. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
 2. Pracodawca ma obowiązek powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl.
 3. Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi podejmować dodatkowych działań, by dalej móc legalnie pracować
  u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić miejsce pracy nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.
 4. Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polce jest legalny, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania numeru PESEL. W przypadku zaś utraty prawa do legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca obywatel Ukrainy zostanie wykreślony z CEiDG na zasadach ogólnych.
 5. Z mocy prawa ulega przedłużeniu łączny czas świadczenia pracy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umów o pomocy przy zbiorach ze 180 dni w ciągu roku kalendarzowego na okres legalnego pobytu.
 6. Istnieje możliwość zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego – dotyczy obywateli Polski lub Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.
 7. Usprawnione zostały procedury zatrudniania lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek
  i położnych będących obywatelami Ukrainy, wyłącznie w podmiocie leczniczym lub poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.
 8. Umożliwiono, za zgodą wojewody oraz odpowiednio starosty lub marszałka województwa lub wójta, zatrudnienie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio
  z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. na stanowiskach takich jak:
 • wychowawca, opiekun dziecięcy, psycholog oraz pedagog w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,
 • osoba pracująca z dziećmi, psycholog oraz pedagog w placówce wsparcia dziennego,
 • psycholog i pedagog u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

pomimo niespełnienia przez nich wymagań dotyczących kwalifikacji oraz posiadania obywatelstwa polskiego.

 1. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się
  w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak dla obywateli RP, z tym że rejestrować się będą mogły również osoby starsze, tj. kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia.
 2. Obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z usług i instrumentów rynku pracy na tych samych zasadach jak obywatele polscy.
 3. Rejestracja obywateli Ukrainy odbywać się będzie w oparciu o ustawę z dnia
  12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych
  i poszukujących pracy.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz przekazanie wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnego albo poszukującego pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych. Zatem bez żadnych przeszkód powiatowe urzędu pracy będą mogły rejestrować obywateli ukraińskich nie posiadających kompletu dokumentów jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Osoby te jednak muszą wylegitymować się i potwierdzić swoją tożsamość.

Szczegółowe informacje dotyczące podejmowania przez obywateli Ukrainy pracy na terytorium Polski udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17 oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30 przez niżej wymienionych pracowników w zakresie:

 1. infolinia w języku rosyjskim – informacji udziela Alina Kalinowska, pok. 302,
  tel. 85 833-27-13
 2. rejestracji osoby bezrobotnej – informacji udziela Żaneta Taranta, pokój 02, tel. 85 833-27-26,
 3. pośrednictwa pracy – informacji udzielają:
 • Katarzyna Misiuk, pokój 304, tel. 85 833-27-17,
 • Izabela Nikołajuk, pokój 305, tel. 85 833-27-14.

Osoby zainteresowane mogą kierować zapytania na adres poczty elektronicznej pup@powiatbielski.pl.

Wszelkie informacje z zakresu rynku pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu pracy: https://bielskpodlaski.praca.gov.pl/

 

{"register":{"columns":[]}}