W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 1

10.06.2024

W Bielsku Podlaskim pod tytułową nazwą funkcjonuje rodzinny dom dziecka. Jego początki sięgają 2007 r., a utworzony został z inicjatywy starosty Sławomira Jerzego Snarskiego i wicestarosty Piotra Bożko. Jest to jednostka organizacyjna Powiatu Bielskiego, nad działalnością której nadzór sprawuje starosta bielski, a nadzór pedagogiczny wojewoda podlaski. Zajmuje się ona dziećmi pozbawionymi trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej, przeważnie na skutek problemów związanych z alkoholizmem lub przemocą domową. Jej dyrektorem od wielu lat pozostaje Zenaida Profiruk.

Rodzinny dom dziecka - zdjęcie ilustracyjne

Placówka opiekuje się dziećmi w systemie całodobowym, w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego. Zapewnia ona podopiecznym przestrzeganie wszystkich ich praw, w szczególności prawa do poczucia bezpieczeństwa, kontaktów z rodzicami, odpowiedniego poziomu życia, do nauki, swobody wypowiedzi i myśli, opieki zdrowotnej, wypoczynku, życia prywatnego, zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych. W zakresie opieki i wychowania prowadzona jest współpraca z wieloma instytucjami, przede wszystkim z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym (wydział rodzinny i nieletnich), poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w Bielsku Podlaskim i Białymstoku, SPZOZ w Bielsku Podlaskim i przychodniami POZ, szkołami podstawowymi, organizacjami pozarządowymi itd. Każde dziecko jest traktowane w sposób zindywidualizowany, do każdego z nich stosuje się odpowiedni proces wychowawczy. Każdy podopieczny po usamodzielnieniu się otrzymuje pomoc finansową i rzeczową.

W 2023 r. w placówce przebywało czworo wychowanków w wieku 8, 10, 12 i 13 lat, pochodzących z dwóch rodzin. Zapewnione im zostały bardzo dobre warunki bytowe, dzieci zajmują dobrze wyposażone pokoje, które mogą dekorować w dowolny sposób. Do ich obowiązków należy dbanie o czystość oraz pomoc przy przygotowywaniu posiłków. Zabezpiecza się im pomoc psychologiczną i pedagogiczną, pomoc przy odrabianiu lekcji i niezbędne zajęcia wyrównawcze w szkole. Do nauki i rozrywki służy im sprzęt komputerowy. Otoczone są również opieką medyczną przez lekarza rodzinnego, jak również przez poradnie specjalistyczne. Ważnym elementem wychowawczym są systematyczne spotkania całej rodziny, podczas których poruszane są problemy dzieci, przeprowadzane są pogadanki na temat zachowania, higieny osobistej, problemów dojrzewania, bezpieczeństwa itp. Służy to przede wszystkim wyrabianiu w nich otwartości, swobody wyrażania własnych uczuć, asertywności. Uczy się ich samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Dzieciom w miarę możliwości organizowane jest również życie kulturalne i sportowe. Uczestniczą oni w wielu wycieczkach, rajdach rowerowych, treningach piłki nożnej, jazdach konnych oraz turnusach rehabilitacyjnych. Do ich dyspozycji pozostaje sprzęt sportowy i rekreacyjny: zjeżdżalnia, huśtawki, drabinki, baseny podwórkowe, piłki, rowery, hulajnogi, rolki i deskorolki.

W rozpatrywanej podczas III sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim informacji z działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim za 2023 rok zawarto zapis: „Wszystkie czynności podejmowane przez opiekunów mają na celu wyrównywanie szans życiowych oraz zapewnienie im maksymalnie dobrego startu w dorosłe życie i tworzenie podstaw do planowania przyszłości osobistej i życiowej”. Informacja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego, natomiast w dyskusji prowadzonej podczas sesji bardzo wysoko oceniono działalność i wyjątkową rolę placówki.

pd

{"register":{"columns":[]}}