W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obrady zarządu powiatu

13.11.2023

Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok głównym tematem obrad 216. posiedzenia zarządu powiatu.

Powiat Bielski

W trakcie czwartkowego posiedzenia zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Bielskim w 2024 r. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Podjęto również uchwałę w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji w 2023 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Zadanie „Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja XI” wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w złożonej ofercie, a otrzymana od powiatu bielskiego dotacja w kwocie 4000 zł została wykorzystana w całości.

Kolejno zatwierdzono projekt umowy z gminą Boćki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1692B na odcinku Bodaki – Bodaczki” oraz aneks do umowy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim na 2023 r.

Przyjęto dwa projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zawarcie, po umowach na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy tych samych części nieruchomości, będących własnością Powiatu Bielskiego oraz kolejnych umów najmu, dzierżawy lub użyczenia tych samych części nieruchomości, będących własnością Powiatu Bielskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Ponadto pozytywnie rozpatrzono wnioski dyrektorów jednostek oraz naczelników wydziałów, w tym:

 • wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w sprawie wyrażenia zgody na zakup planowanego dodatkowego wyposażenia WTZ w Bielsku Podlaskim w 2023 r.,
 • wniosek Komisji Przetargowej w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46,
 • wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim na zwiększenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli emerytów w roku szkolnym 2023/2024.

Zapoznano się również z informacją z wykonania planu finansowego SPZOZ w Bielsku Podlaskim na dzień 30.09.2023 r.

Zatwierdzono zmiany w planie finansowym starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu. Konsekwencją tego było podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 r.

Na zakończenie przyjęto projekt budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027.

Zaplanowane na przyszły rok dochody ogółem mają wynieść ponad 97 mln zł, natomiast wydatki – ponad 98 mln zł. Założono rezerwę w wysokości 404 tys. zł, zaś deficyt w wysokości ponad 1,6 mln zł planuje się pokryć m.in. przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wśród zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r. znajduje się m.in.:

 • „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km” – łączna wartość zadania wynosi 7 654 920 zł, okres realizacji 2022-2025,
 • „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km” – łączna wartość zadania wynosi 4 240 335 zł, okres realizacji 2022-2024,
 • „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn” – łączna wartość zadania wynosi 3 565 680 zł, okres realizacji 2023-2024,
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)” – łączna wartość zadania wynosi 1 437 475 zł, okres realizacji 2023-2024,
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)” – łączna wartość zadania wynosi 6 159 137 zł, okres realizacji 2024-2026,
 • „Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową” – łączna wartość zadania wynosi 1 519 964 zł, okres realizacji 2024-2025,
 • „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze” – łączna wartość zadania wynosi 8 160 000 zł, okres realizacji 2024-2025.

 

{"register":{"columns":[]}}