W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowe e-doręczenia w samorządzie terytorialnym

04.10.2021

Piątego października br. zaczną obowiązywać przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, które w znaczący sposób wpłyną na komunikację z administracją publiczną.

Laptop

Nie wszystkie wypływające z niej obowiązki będą musiały być już od tego dnia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki nowym przepisom w prostszy – elektroniczny – sposób ma się odbywać komunikacja między administracją publiczną a obywatelami. E-doręczenie będzie traktowane na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub z doręczeniem osobistym.

Nowa ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r. poz. 344) przewiduje, że system doręczeń elektronicznych stanie się podstawowym, domyślnym kanałem doręczeń. W pierwszej kolejności należy wskazać na publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE). Gdy doręczenie za pomocą PURDE nie będzie możliwe, wówczas stosowana będzie tzw. publiczna usługa hybrydowa polegająca na tym, że operator pocztowy przekształci pismo z postaci elektronicznej na papierową i w ten sposób je doręczy. Pisma w postaci papierowej będzie można doręczać tylko w drodze wyjątku, w ściśle określonych przypadkach. Oznacza to również, że jednostki samorządów terytorialnych nie będą mogły zrezygnować z systemu rejestrowanych doręczeń elektronicznych. Jednocześnie zastąpi on system ePUAP, który docelowo zostanie zamknięty w 2029 roku. Ustawodawca na gruncie nowych przepisów przewidział również przypadki, w których podmiot publiczny nie będzie stosować doręczeń elektronicznych, a także tzw. doręczeń hybrydowych. Sytuacje takie wymienione zostały w przepisie art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i są nimi m. in. przypadki, gdy: podmiot wnosi o doręczenie oryginału dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej; korespondencja nie może być doręczona w postaci elektronicznej w związku z ważnym interesem publicznym czy też powstaną ograniczenia techniczno-organizacyjne wynikające z objętości korespondencji oraz inne przyczyny mające charakter techniczny. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego polegają na ustaleniu generalnej zasady równoważności pism, bez względu na to, czy zostały sporządzone i utrwalone w postaci elektronicznej, czy na papierze. Jednocześnie wprowadzone zmiany ujednolicają zasady komunikacji z organami administracji publicznej z wykorzystaniem wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

Ostatecznie jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od 1 stycznia 2024 r., a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od 1 października 2029 r.

Regulacje zawarte w ustawie o doręczeniach elektronicznych niewątpliwie w istotny sposób wpłyną na sposób prowadzenia korespondencji przez organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego – i to nie tylko w korespondencji między sobą, ale w szczególności również w korespondencji z tzw. podmiotami niepublicznymi (zwłaszcza obywatelami) w toku prowadzonych przez siebie postępowań.

 

oprac. ms na podstawie www.lex.pl