W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Jakie działania podejmuje Zespół Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim na rzecz uczniów?

28.11.2022

Placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Bielski dążą do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego uczniów. W jaki sposób Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego realizuje zadania zmierzające do osiągnięcia zakładanych celów?

Grafika - zajęcia uczniów

Szkoła systematycznie uczestniczy w rozmaitych przedsięwzięciach. Od 1 września 2020 r. do 31.05.2023 r. realizowany jest projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Jego głównym priorytetem jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości. Ulepszane są mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Realizacja projektu zmierza w szczególności do podniesienia poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównania dysproporcji w nauce, wzmocnienia kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrostu wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców uczniów oraz doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych na podstawie indywidualnej diagnozy szkoły.

Zgodnie z założeniami prowadzone są następujące działania:

 • doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych (w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK), pracowni komunikacji w języku obcym, budowlanych, pojazdów samochodowych i warsztatów szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i pakietów edukacyjnych do zajęć, wyposażenie pracowni chemicznej i pracowni podstaw przedsiębiorczości,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języków obcych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów,
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z przedmiotów matematyczno–przyrodniczych oraz języków obcych branżowych,
 • zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne – koło przedsiębiorczości oraz projekt edukacyjny „Fachowiec – artysta”, w ramach którego odbywają się zajęcia filmowe, teatralne, taneczne, graficzne oraz zajęcia „Reklama w social mediach”,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe dla uczniów we współpracy z pracodawcami, utworzenie Punktu Informacji i Kariery na terenie szkoły,
 • nabywanie dodatkowych uprawnień oraz kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez  uczniów – kurs rysowania 2D w programie AutoCAD, zajęcia przygotowujące do egzaminu praktycznego z kwalifikacji BUD.25, szkolenie NORMA PRO, organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz kursy zawodowe: wózki widłowe z egzaminem UDT, suwnice II S z egzaminem UDT, SEP do 1 kV z egzaminem SEP/SIMP, kurs stolarsko – ciesielski, kurs dekarski firmy PROTAN,
 • realizacja kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym – wyjazdy szkoleniowe uczniów do firmy KNAUF w Kleszczowie w zakresie wykonawstwa konstrukcji suchej zabudowy z płyt gipsowo–kartonowych firmy Knauf oraz wełny mineralnej ECOSE Technology Knauf Insulation, firmy ATLAS w Zgierzu w zakresie technologii prac wykończeniowych, seminarium firmy PERI w zakresie podstaw nowoczesnej techniki deskowań PERI, a także zajęcia na uczelniach wyższych – wykłady i zajęcia laboratoryjne na Politechnice Białostockiej w zakresie technologii betonu oraz na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach „Spotkań u chemików”,
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji dydaktycznych nauczycieli – szkolenia, kursy i studia podyplomowe,
 • realizacja staży zawodowych u pracodawców dla uczniów i nauczycieli w firmach budowlanych i warsztatach samochodowych.

Zaplanowane w projekcie zadania są zgodne z diagnozą potrzeb szkoły zatwierdzoną przez organ prowadzący i realizowane we współpracy z Narodowym Forum Doradztwa Kariery. Część zadań została zrealizowana całkowicie, natomiast pozostała jest nadal kontynuowana do czasu zakończenia projektu.

Od wielu lat Zespól Szkół nr 1 realizuje programy profilaktyki zdrowotnej. Wśród nich można wymienić:

 • „ARS, czyli jak dbać o miłość” z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych. Celem programu jest edukacja młodzieży na temat ograniczenia skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków).
 • „Znamię! Znam je?” – ogólnopolski program edukacyjny w zakresie profilaktyki czerniaka.
 • „Podstępne WZW” w zakresie profilaktyki WZW typu B i C.

Wyżej wymienione programy realizowane są w grupach klasowych przez nauczyciela wychowania do życia w rodzinie oraz pedagoga szkolnego.

Szkoła promuje również zdrowy styl życia. To edukacja młodzieży w trakcie zajęć wychowawczych zgodnie z założeniami Programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów, tolerancji wobec osób chorych i niepełnosprawnych oraz uzależnień od alkoholu, środków odurzających i psychoaktywnych.

W ramach tejże promocji organizowane są akcje informacyjne: Światowego Dnia Rzucania Palenia, Światowego Dnia AIDS i Światowego Dnia bez Tytoniu.

Rokrocznie szkoła bierze udział akcjach rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: #Szkoła pamięta, #Szkoła do hymnu, #Razem na święta i  #SprzątamyDlaPolski.

W Zespole Szkół nr 1 działania z zakresu wolontariatu podejmuje Szkolny Klub Wolontariatu oraz Szkolne Koło Caritas. W ramach swojej działalności koła te cyklicznie podejmują następujące akcje:

 • „Szlachetna paczka”,
 • zbiórki pieniężne na rzecz osób potrzebujących,
 • kiermasze ciast, z których dochód przekazywany jest m.in. na rzecz Oddziału Onkologii i Hematologii DSK w Białymstoku,
 • zbiórki żywności i artkułów przemysłowych dla uchodźców  z  Ukrainy, a także potrzebujących uczniów naszej szkoły,
 • zbiórki nakrętek na rehabilitację i pomoc chłopcu z zespołem Downa,
 • zbiórki artykułów papierniczych dla wychowanków domu Dziecka w Białowieży.

W szkole działa również Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi, które współpracują z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. W ramach współpracy odbywają się zbiórki krwi w punkcie mobilnym – akcja pod hasłem „Oddając krew ratujesz życie". Podczas akcji przeprowadzane są również pogadanki na temat honorowego krwiodawstwa oraz wymogów, jakie należy spełniać, aby zostać honorowym dawcą szpiku kostnego.

Uczniowie przygotowywani przez opiekunów angażują się w różnorodne olimpiady i konkursy, w których zdobywają wysokie miejsca. Młodzież szkolna uczestniczyła m.in. w:

 • Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiadzie Techniki Samochodowej,
 • Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w kategorii „Młody Mechanik”,
 • Olimpiadzie Solidarności - Dwie dekady historii, w której uczeń szkoły zdobył II miejsce w etapie wojewódzkim, VI w etapie krajowym,
 • Konkursie budowlanym „Buduj z PREFBETEM Śniadowo”,
 • Turnieju budowlanym "Nowoczesne budownictwo wokół nas",
 • Olimpiadzie Budowlanej „Dzień Ucznia w Danwood”,
 • konkursach recytatorskich, historycznych, językowych, fotograficznych, przyrodniczych,
 • zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
 • Konkursie Pieśni Patriotycznej Szkół Powiatu Bielskiego pod honorowym patronatem Starosty Bielskiego, którego szkoła była organizatorem.

Uczniowie i pracownicy szkoły każdego roku aktywnie uczestniczą również w powiatowych obchodach rocznic i świąt państwowych. Uroczystości te uświetnia również Szkolna Orkiestra Dęta.

W ramach edukacji patriotycznej uczniowie i pracownicy szkoły we współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej i Komendą Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim odnowili w ubiegłym roku szkolnym groby poległych na służbie podlaskich funkcjonariuszy Policji Polskiej, którzy spoczęli w kwaterach na cmentarzu miejskim w Bielsku Podlaskim.

Rokrocznie podczas ferii zimowych organizowane są dla uczniów zajęcia z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej pod nazwą „Ferie z IPN”.

Szkoła aktywnie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnych przeciwko handlowi ludźmi „Nie ufaj bezgranicznie” oraz bezpiecznych wyjazdów za granicę, dotyczących odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także w zakresie cyberprzemocy.

Co roku bierze również udział w targach edukacyjno–zawodowych w ramach projektu „Kompas pracy” realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.

Szkoła współpracuje również z Miejską Biblioteką Publiczną, Warsztatem Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim i Wojskowym Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim w realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych.

W ramach promocji kształcenia zawodowego Zespół Szkół nr 1 wyszedł z inicjatywą zorganizowania Akademii Młodego Technika oraz Dnia Otwartego Szkoły pod hasłem „Festiwal nauki i techniki” skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży stojącej przed wyborem nowej szkoły, zaproszono uczniów klas ósmych szkoły podstawowej zainteresowanych kształceniem zawodowym w technikum lub branżowej szkole I stopnia do udziału w warsztatach pt. „Akademia Młodego Technika”. Ich głównym celem było umożliwienie uczniom klas ósmych udziału w zajęciach praktycznych, w trakcie których otrzymali możliwość poznania specyfiki zawodu, którego wybór rozważali, warunków kształcenia zapewnianych przez Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego, kadry pedagogicznej, kształcącej w poszczególnych zawodach, współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami, a także sprawdzenia swoich predyspozycji do danego zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Pomysłodawcą i szkolnym koordynatorem akademii był wicedyrektor szkoły. Zajęcia prowadzone były w pracowniach kształcenia zawodowego, które spełniają odpowiednie normy i przepisy BHP przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wśród których znaleźli się również pracownicy bielskich firm budowlanych Unihouse i Danwood. Kadrę naszej akademii tworzyli nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych branży budowlanej, samochodowej i mechanicznej, a także instruktorzy praktycznej nauki zawodu współpracujących ze szkołą firm budowlanych. W trakcie warsztatów ósmoklasiści mogli również skorzystać z porad i konsultacji naszego szkolnego doradcy zawodowego.  Udział  w  warsztatach  pomógł  uczniom  w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia oraz poszerzył ich zainteresowania zawodowe  z danej branży.

Zwieńczeniem warsztatów Akademii Młodego Technika był Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem „Festiwal nauki i techniki”, który był okazją dla uczniów szkół podstawowych do zmierzenia się z zadaniami praktycznymi z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Szkoła podejmuje również działania w zakresie edukacji ekologicznej i rozwijania postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne. Uczniowie waz z nauczycielami biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”, organizują Międzynarodowy Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Parków Narodowych oraz szkolne konkursy fotograficzne „Krajobrazy Podlasia” i konkursy ekologiczne.

W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są zajęcia sportowe (treningi drużyny piłki siatkowej, piłki nożnej halowej, tenisa stołowego, szachów), zajęcia orkiestry szkolnej, a także zajęcia w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

Od wielu lat Zespół Szkół nr 1 współpracuje z bielskimi firmami budowlanymi Danwood S.A. i Unihouse S.A. realizując dualny system kształcenia zawodowego. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim realizacji kształcenia praktycznego i wsparcia stypendialnego uczniów oraz realizacji warsztatów w ramach Akademii Młodego Technika. W trakcie nauki w klasach o profilu budowlanym firmy Danwood i Unihouse zapewniają:

 • zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże na terenie zakładów pracy,
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu – doskonałych fachowców spośród grona pracowników firm,
 • stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w kształceniu zawodowym,
 • organizację spotkań edukacyjnych z przedstawicielami firm zajmujących się dystrybucją materiałów budowlanych w ramach Akademii Doskonalenia Zawodowego,
 • dodatkową naukę języka niemieckiego,
 • nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów,
 • dodatkowe szkolenia zawodowe,
 • po ukończeniu szkoły w kierunku budowlanym gwarancję zatrudnienia i dalszego rozwoju zawodowego.

Na stałe w kalendarzu wydarzeń szkolnych wpisały się również następujące akcje i działania, które mają na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów oraz integrację środowiska uczniowskiego:

 • organizacja Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego oraz Międzynarodowego Dnia Animacji,
 • organizacja Europejskiego Dnia Języków Obcych,
 • organizacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
 • organizacja Międzynarodowego Dnia Teatru,
 • organizacja Światowego Dnia Poezji,
 • organizacja Szkolnego Dnia Matematyki,
 • organizacja Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
 • organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Wszystkie wyżej wymienione działania podejmowane przez Zespół Szkół nr 1 mają na celu stworzenie uczniom w szkole przyjaznego środowiska i poczucia bezpieczeństwa. Kadra pedagogiczna i pracownicy pragną, aby nasi uczniowie mieli możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego, aby zdobyli rzetelne wykształcenie, byli przygotowani do pracy w wyuczonych zawodach oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych. Priorytetem szkoły jest zdobycie przez uczniów wiedzy praktycznej przydatnej do pełnienia różnych, odpowiedzialnych ról społecznych, a także rozwój ich uzdolnień zgodnie z zainteresowaniami. Placówka dąży również do pobudzenia w młodzieży  kreatywności, twórczości i otwartości na świat, umiejętności świadomego kształtowania swojego życia i środowiska, aktywności na rynku pracy, tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz świadomości dziedzictwa regionalnego i narodowego.

 

Źródło: M.Sz.-G. z ZS nr 1 w Bielsku Podlaskim

{"register":{"columns":[]}}