W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dla obywateli Ukrainy szukających schronienia na terenie powiatu bielskiego

24.03.2022

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Pomoc Ukrainie - zdjęcie ilustracyjne

Pomagamy w następujący sposób:

 1. Udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (spotkania grupowe oraz indywidualne);
 2. Organizujemy pieczę zastępczą dzieciom cudzoziemców;
 3. Udzielamy pomocy niepełnosprawnym cudzoziemcom oraz pomagamy w nabyciu statusu osoby niepełnosprawnej;
 4. Cudzoziemcom, którym nadano w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub osoba przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, udzielana jest pomoc mająca na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomocy integracyjnej udziela starosta, poprzez działające w jego imieniu powiatowe centrum pomocy rodzinie, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. Wsparcie udzielane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, przy czym uchodźca, którego małżonek jest obywatelem polskim, nie ma prawa do otrzymania pomocy integracyjnej. Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek uchodźcy (który obejmuje również małoletnie dzieci i małżonka, jeżeli posiadają status uchodźcy). Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca
  w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
  Wniosek powinien zawierać:

a) pisemną deklarację uchodźcy o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,

b) pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego województwa,

c) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Pomoc integracyjna jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a uchodźcą. Pracownik socjalny PCPR przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy z uchodźcą i jego rodziną, a następnie wspólnie z uchodźcą konstruuje Indywidualny Program Integracji. Program określa wysokość, zakres i formy pomocy integracyjnej oraz wzajemne zobowiązania uchodźcy i PCPR.

W ramach pomocy można uzyskać:

 1. świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,
 2. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. specjalistyczne poradnictwo.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 85-833-26-76 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17.

{"register":{"columns":[]}}