W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Administracja powiatowa w 2022 roku

31.01.2023

Podsumowanie działalności Powiatu Bielskiego w 2022 r. rozpoczęliśmy od najbardziej nośnego dla opinii publicznej tematu – inwestycji na drogach powiatowych. Tymczasem podstawą wszelkich działań samorządu powiatowego jest praca jego administracji, w której skupiają się zarówno procesy decyzyjne, jak również znacząca część czynności wykonawczych. Jest to swoiste serce instytucji, jaką jest Powiat Bielski.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - widok zimą

Zadania powiatu w wielkim skrócie dotyczą: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu, ochrony praw konsumenta, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Podobnie jak to jest na szczeblu centralnym, również organy samorządu powiatowego dzielą się na dwie kategorie. Organem uchwałodawczym i kontrolnym jest rada powiatu, stanowiąca prawo miejscowe, uchwalająca budżet powiatu, podejmująca uchwały w sprawach majątkowych powiatu lub powołująca i odwołująca zarząd powiatu. Rada kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komisji rewizyjnej. Oczywiście katalog jej zadań jest znacznie szerszy, stanowią o tym odpowiednie przepisy prawa. W roku 2022 Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim obradowała na 8 sesjach, podejmując w tym czasie 64 uchwały i zapoznając się z wieloma dokumentami, w tym sprawozdaniami z działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Organem wykonawczym jest zarząd powiatu, kierowany przez starostę. Organ ten wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W szczególności zarząd przygotowuje projekty uchwał rady i wykonuje podjęte uchwały, gospodaruje mieniem powiatu oraz wykonuje jego budżet. W 2022 r. zarząd pracował na 48 posiedzeniach, podejmując 158 uchwał.

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Starostwo w ub. roku prowadziło ponad 60 tys. spraw i postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji i postanowień. Najwięcej zadań przypadło na wydziały geodezji i katastru oraz wydział architektury, budownictwa, ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa. Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii, ochrony gruntów rolnych i leśnych, scalanie i wymianę gruntów oraz gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły w ostatnim roku  355 tys. zł. Od kilku lat wydział geodezji realizuje znaczący projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Wartość pozyskanych środków przypadających na powiat bielski wyniosła ogółem ok. 4 mln zł.

Aby lepiej i skuteczniej realizować własne działania na rzecz mieszkańców, powiat rozbudowuje i modernizuje własne zaplecze infrastrukturalne. W strukturze starostwa zadaniami tymi zarządza wydział gospodarowania mieniem i inwestycji. W 2022 r. Prowadził on i nadzorował takie inwestycje, jak budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim (wartość 5,4 mln zł) lub rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim, której koszty wyniosą ok. 7 mln zł. Rozpoczęto również przebudowę i rozbudowę internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleczami i Izbą Pamięci. Wartość tej inwestycji wynosi ok. 10 mln zł.

Starostwo powiatowe świadczy również bezpośrednią pomoc mieszkańcom powiatu, w których życiu codziennym pojawiają się różnorodne problemy prawne. Klienci sklepów i firm usługowych niezadowoleni z obsługi lub zakupionych towarów mogą zgłaszać się do powiatowego rzecznika konsumentów o udzielenie pomocy w zakresie ochrony praw konsumenckich. W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało kilkaset osób. Rzecznik prowadził 42 sprawy tego typu, udzielił 870 porad konsumenckich oraz wniósł 3 sprawy sądowe. Innym rodzajem działań na rzecz  mieszkańców powiatu jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku ubiegłym udzielonych zostało 214 nieodpłatnych porad prawnych, świadczonych przez adwokatów i radców prawnych.

Na wsparcie powiatu w zakresie realizacji jego zadań własnych mogą również liczyć organizacje pozarządowe. W ubiegłym roku kwotą 60 tys. zł z budżetu powiatu zasilonych zostało 19 stowarzyszeń, klubów i fundacji, które zrealizowały łącznie 21 projektów.

O tym, jak skuteczna jest praca administracji powiatowej świadczy pozycja Powiatu Bielskiego na arenie krajowej. Miarą tego jest udział i lokata w ogólnopolskich rankingach, z których najważniejszym jest ranking prowadzony przez  Związek Powiatów Polskich. W kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców w 2021 roku uplasowaliśmy się na 5. miejscu. Podobnie przedstawia się sytuacja w rankingu inwestycyjnym pisma samorządowego „Wspólnota”, gdzie również od kilku lat powiat lokuje się w czołówce krajowej.

pd

{"register":{"columns":[]}}