W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

43. sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

23.11.2023

Sprawy organizacyjne Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, w tym plany pracy rady i jej komisji stałych, były tematami wiodącymi podczas obrad sesji w dniu 23 listopada br. Oprócz tego radni wysłuchali sprawozdania z pracy zarządu powiatu oraz podjęli kilka uchwał.

Obrady 43. sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Po sprawdzeniu kworum radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz zapoznali się ze sprawdzaniem z pracy zarządu powiatu, przedstawionym przez starostę bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego.

Rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ramowego planu pracy na przyszły rok. W ślad za uchwalonym aktem podjęto również uchwały w planach pracy komisji stałych: budżetu i finansów; oświaty, ochrony zdrowia i spraw społecznych oraz rozwoju gospodarczego, rolnictwa i leśnictwa. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem komisji rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

Ponadto zapoznano się z informacjami w sprawie oświadczeń majątkowych radnych oraz innych osób zobligowanych do ich złożenia: wicestarosty, członków zarządu powiatu, sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Rada powiatu przyjęła uchwałą program ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2030 r. Głównym celem tego dokumentu jest dążenie do poprawy stanu środowiska w powiecie, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Program służyć będzie także realizacji celów na poziomie regionalnym, które zostały przyjęte w dokumentach strategicznych na poziomie wojewódzkim i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej Polityki Ekologicznej Państwa 2030.

Kolejną kategorią spraw rozstrzyganych podczas obrad były kwestie gospodarowania nieruchomościami powiatu. Rada podjęła w tym zakresie dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie, po umowach na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy tych samych części nieruchomości będących własnością Powiatu Bielskiego oraz kolejnych umów najmu, dzierżawy lub użyczenia tych samych części nieruchomości będących własnością Powiatu Bielskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu. Druga dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Ostatnie dwie uchwały podjęte przez radę podczas bieżącej sesji związane były z finansami powiatu. Podejmując je dokonano zmian w budżecie powiatu oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

pd

Zdjęcia (13)

{"register":{"columns":[]}}