W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

181. obrady zarządu powiatu

20.01.2023

19 stycznia br. w trybie zdalnym odbyło się 181. posiedzenie zarządu powiatu bielskiego.

Herb Powiatu Bielskiego

W trakcie obrad zarząd podjął uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski za 2022 rok oraz powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2023 roku oraz określenia regulaminu jej pracy.

Zaakceptowano ponadto sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji w 2022 r. Stowarzyszeniu Pomocy – Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim. W wyniku podjętych działań nastąpiła poprawa sprawności ruchowej i manualnej oraz wzmocnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej podopiecznych. Wzrosła również aktywność społeczna, integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w środowiskach rówieśniczych. Powiat Bielski dofinansował realizację zadania przyznając stowarzyszeniu w ubiegłym roku kwotę 5.800 zł. 

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad najbliższej sesji:
•    projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
•    informację o wydzierżawianych w okresie lipiec – grudzień 2022 r. pomieszczeniach w budynkach stanowiących własność Powiatu Bielskiego i użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Ponadto zapoznano się ze sprawozdaniem dyrektora bielskiego szpitala ze zbytego w II półroczu 2022 r. majątku trwałego oraz z informacją naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji w sprawie zawarcia przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim umowy najmu sali gimnastycznej wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych. 

Rozpatrzono wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w sprawie dokonania zmian planu finansowego jednostki na 2023 r. 

Na zakończenie zarząd zapoznał się uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Bielskiego na 2023 r. Opinia ta jest pozytywna.

ek
 

{"register":{"columns":[]}}