W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Psychologa

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach

ogłasza nabór na stanowisko Psychologa

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

2. Prawo do wykonywania zawodu.

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Obywatelstwo polskie; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

8. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.

9. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.

10. Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Odpowiedzialność, sumienności, dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, zdolność do pracy w warunkach stresu, rzetelność.

2. Umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyskrecja.

3. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

4. Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, zwłaszcza w pracy z dziećmi lub rodziną.

5. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

6. Dyspozycyjność i mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B).

7. Znajomość przepisów: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

III. Przewidziany zakres zadań:

1. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców powiatu proszowickiego.

2. Przeprowadzanie badań psychologicznych oraz analizy dotyczącej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacji tych kandydatów.

3. Przeprowadzania diagnozy psychofizycznej dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

4. Prowadzenie konsultacji, poradnictwa, szkoleń, grup wsparcia i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz dla wychowanków pieczy zastępczej.

5. Uczestniczenie w zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej oraz udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej i ocenie rodzin zastępczych.

6. Sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

7. Przygotowywanie we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownikiem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej planu pomocy dziecku.

8. Sporządzanie opinii psychologicznych w sprawach wymagających stanowiska psychologa.

9. Praca w środowisku rodzin zastępczych i współpraca z nimi w  zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przygotowywanie rodzin zastępczych na przyjęcie dziecka.

10. Prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, w tym w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

11. Współpraca z opiekunem mieszkania chronionego oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

12. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

13. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

14. Wsparcie pracowników Centrum w tym Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

15. Obsługa telefonu interwencyjnego.

16. Dokumentowanie swojej pracy.

17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PCPR w Proszowicach.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Wymiar etatu – ½ etatu (20 godzin/tydzień).

2. Umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.

3. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 02.01.2024r. (wskazany termin może ulec zmianie).

4. Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice oraz teren powiatu proszowickiego. Budynek urzędu wyposażony w windę.

5. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientem, jak również kontakt telefoniczny oraz praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

3. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia).

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

5. Oświadczenia złożone przez kandydata o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania okresowe wstępne),

c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

d) wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych) na potrzeby niniejszego naboru (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

6. Oświadczenia złożone przez kandydata, że:

a) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

b) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

c) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (przed zatrudnieniem kandydat zostanie zweryfikowany w Rejestrze).

d) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

7. Podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy stanowiącą (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa w PCPR w Proszowicach” należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32 –100 Proszowice w zamkniętej kopercie lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice -  w terminie do dnia 17 listopada 2023r. do godz. 14.00.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu wrześniu 2023r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Proszowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osiągnął mniej niż 6%.

VII. Informacje dodatkowe:

1. W przypadku nadesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

2. Kopie dokumentów załączonych do aplikacji powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

3. Wszystkie składane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

4. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

5. Dokumenty, które wpłyną do PCPR w Proszowicach po terminie lub niekompletne lub w inny sposób niż określone w pkt. VI oraz brak będzie załączonego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, nie będą rozpatrywane.

6. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Proszowicach oraz na tablicy ogłoszeń w PCPR w Proszowicach.

7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

8. osoby, które spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postepowania zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

9. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

10. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach PCPR w Proszowicach przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR Proszowice nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

11. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania / zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata w każdym czasie i bez podawania przyczyny.

Proszowice 16 października 2023r. 

Marzena Leja - Kwiecień

Dyrektor PCPR w Proszowicach

Materiały

załącznik 1
Załącznik​_Nr​_1.pdf 0.11MB
załącznik 2
Załącznik​_Nr​_2.pdf 0.11MB
załącznik 3
Załącznik​_Nr​_3.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}