W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Statystyka pracy Zespołu

Od początku funkcjonowania Powiatowego Zespołu liczba orzekanych osób ma tendencję wzrostową. W 2022 r. liczba orzekanych osób wyniosła 1605 i zwiększyła się o 75 osób w stosunku do roku 2021.

Prawnym dokumentem wydawanym przez Powiatowy Zespół potwierdzającym niepełnosprawność pozwalającym na zaliczenie do osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia)  ww. przepisy przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni :

  1. znaczny
  2. umiarkowany
  3. lekki

W stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia , niepełnosprawność nie podlega gradacji. Osoby te mogą więc uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywalnym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującej konieczność zapewnienia im całkowitej opieki i pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dla prawnego potwierdzenia niepełnosprawności równoważne z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS oraz dawnym orzeczeniem Komisji ds. Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia. W celu korzystania ze świadczeń i przywilejów, osoby posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub KIZ nie muszą uzyskiwać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jest to jednak konieczne jeśli dla uzyskania określonych świadczeń jest potrzebne precyzyjne ich wskazania np. skierowanie do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej a od niedawna do wydania  karty parkingowej. Orzeczenie oraz określenie w orzeczeniu wskazań dla osoby niepełnosprawnej, umożliwia osobie niepełnosprawnej podjęcie prawnie zagwarantowanych  procesów rehabilitacji zawodowej i społecznej, otrzymanie pomocy w osiąganiu samodzielności ekonomicznej, a także funkcjonowaniu w życiu społecznym lub samodzielnej egzystencji. Postępowanie orzecznicze wymaga kompleksowej analizy stanu zdrowia osoby, a także analizy jej sytuacji społecznej i środowiskowej wyrażonych w zaliczeniu do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności zawartego w orzeczeniu.

Karty parkingowe – na mocy przepisów ustawy z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw – uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych. Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane są przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

{"register":{"columns":[]}}