W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Organizacja pracy Powiatowego Zespołu

... czyli jak wygląda postępowanie i w jakich terminach Zespół załatwi Twój wniosek

Prawnym dokumentem wydawanym przez Powiatowy Zespół potwierdzającym niepełnosprawność pozwalającym na zaliczenie do osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia)  ww. przepisy przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni :

 1. znaczny
 2. umiarkowany
 3. lekki

W stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia , niepełnosprawność nie podlega gradacji. Osoby te mogą więc uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywalnym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującej konieczność zapewnienia im całkowitej opieki i pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dla prawnego potwierdzenia niepełnosprawności równoważne z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS oraz dawnym orzeczeniem Komisji ds. Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia. W celu korzystania ze świadczeń i przywilejów, osoby posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub KIZ nie muszą uzyskiwać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jest to jednak konieczne jeśli dla uzyskania określonych świadczeń jest potrzebne precyzyjne ich wskazania np. skierowanie do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej a od niedawna do wydania  karty parkingowej. Orzeczenie oraz określenie w orzeczeniu wskazań dla osoby niepełnosprawnej, umożliwia osobie niepełnosprawnej podjęcie prawnie zagwarantowanych  procesów rehabilitacji zawodowej i społecznej, otrzymanie pomocy w osiąganiu samodzielności ekonomicznej, a także funkcjonowaniu w życiu społecznym lub samodzielnej egzystencji. Postępowanie orzecznicze wymaga kompleksowej analizy stanu zdrowia osoby, a także analizy jej sytuacji społecznej i środowiskowej wyrażonych w zaliczeniu do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności zawartego w orzeczeniu.

Karty parkingowe – na mocy przepisów ustawy z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw – uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych. Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane są przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Organizacja pracy Powiatowego Zespołu wynika z obowiązujących przepisów prawa , które regulują organizację pracy Zespołu. Czynności podejmowane w tym zakresie przedstawiają się następująco:

 1. osoby zainteresowane złożeniem wniosku o orzekanie mają możliwość pobrania wymaganych druków w : siedzibie Powiatowego Zespołu , na stronie BIP PCPR Hajnówka , w siedzibach ośrodków pomocy społecznej,
 2. osoba lub przedstawiciel ustawowy (dotyczy dzieci i osób ubezwłasnowolnionych)  składa wniosek łącznie z dokumentacją medyczną do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 10a,
 3. po analizie kompletności złożonego wniosku wyznaczany jest termin posiedzenia komisji i wysyłane jest zawiadomienie o terminie  komisji. (do 30 dni od daty złożenia wniosku).
 4. w przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji orzekania  osoba otrzymuje zawiadomienie o potrzebie  uzupełnienia brakującej dokumentacji i wyznaczany jest termin jej uzupełnienia,
 5. posiedzenia komisji orzekających odbywają się w wyznaczonych terminach , w trakcie komisji osoba orzekana jest przez 2 członków Zespołu  tj. lekarza jako przewodniczący składu orzekającego i specjalista pozamedyczny. Lekarz ma decydujący głos,
 6. udział poszczególnych specjalistów pozamedycznych uzależniony jest od wielu okoliczności np.:  wieku , aktywności zawodowej, nauki itp. np. dzieci do lat 5 ocenia psycholog, dzieci powyżej 5 lat i wieku szkolnym – pedagog, osoby w wieku aktywności zawodowej – doradca zawodowy , osoby w wieku poprodukcyjnym – pracownik socjalny,
 7. każdy z członków składu orzekającego na podstawie oględzin osoby , rozmowy indywidualnej i analizy dokumentacji medycznej wypełnia ocenę funkcjonowania , ocenę stanu
  zdrowia  ( wzór oceny wynika z obowiązujących przepisów wykonawczych),)
 8. sekretarz lub pracownik administracyjny wypełnia protokół zbiorczy – końcowy.Wszystkie protokoły  wymienione w pkt. 7 i 8 podpisują upoważnione osoby.
 9. do 14 dni wypisywane i wysyłane do wnioskodawcy orzeczenie o uzyskanym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności. (orzeczenie jest podpisane przez lekarza orzekającego i członka pozamedycznego zespołu , którzy uczestniczyli w posiedzeniu składu orzekającego,
 10. w wyjątkowych przypadkach np. osoby obłożnie chore mogą być orzekane zaocznie w tym przypadku wymagane jest dodatkowe zaświadczenie lekarskie potwierdzające tą okoliczność i wymagany jest udział na posiedzeniu opiekuna – członka najbliższej rodziny
 11. orzeczenia dla wnioskodawcy wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osoby odbierają je bezpośrednio w siedzibie Zespołu,
 12. orzeczenia uprawomocniają się po 14 dniach od daty potwierdzenia ich odbioru i po tym okresie jest możliwość otrzymania przez osoby zainteresowane : legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej (jeżeli przysługuje),
 13. legitymacje osoby niepełnosprawnej wydawane są na wniosek osoby (wymagane 1 fotografia),
 14. karty parkingowe wydawane są na wniosek osoby ( wymagana 1 fotografia i opłata 21 zł.),
 15. osoby niezadowolone z uzyskanego orzeczenia  w terminie 14 dni od daty potwierdzenia odebrania mogą składać odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu w Hajnówce,
 16. Powiatowy Zespól w ciągu 7 dni zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania  : uwzględnia argumenty zawarte w odwołaniu i zmienia orzeczenia lub przesyła odwołanie do rozpatrzenia przez Wojewódzki Zespól w Białymstoku,
 17. Wojewódzki Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  może : utrzymać w mocy orzeczenie Powiatowego Zespołu , zmienić je w części lub zmienić w całości przyznając np. wyższy stopień,
 18. w przypadku utrzymania w mocy orzeczenia Powiatowego Zespołu osoba niezadowolona z rozstrzygnięcia może składać wniosek  o zbadanie orzeczenia przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 19. na każdym etapie kontaktów osoby z Powiatowym Zespołem jest możliwość uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Bezpośrednio kontrole merytoryczne przeprowadzają pracownicy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku.

Specyfika orzekania o niepełnosprawności.

Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności są jednym z systemów orzeczniczych funkcjonujących w naszym kraju. ( obok: ZUS , KRUS, orzekanie przez lekarzy poszczególnych służb mundurowych).Wydawane orzeczenia przez powiatowe zespoły nie są podstawą do uzyskania uprawnień emerytalno – rentowych i służą wyłącznie do celów pozarentowych. Ze względu na dużą zawartość informacji w wydawanych orzeczeniach są one często wykorzystywane przez inne organy i instytucje przy rozpatrywaniu swoich spraw lub udzielaniu szeregu ulg i uprawnień. Orzeczenia zawierają oprócz danych osobowych takie informacje jak: data powstania niepełnosprawności , termin obowiązywania, przyczyna niepełnosprawności, dysfunkcja, spełnienie uprawnieniń będących podstawą udzielania ulg itp.

{"register":{"columns":[]}}