W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

O Zespole

Orzekanie o niepełnosprawności do celów  pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zespól realizuje zadania z zakresu administracji państwowej , dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności oraz współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej na podstawie art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy.

Powołanie Zespołu do życia poprzedzone zostało diagnozą potrzeb tj. liczbą osób orzekanych do celów pozarentowych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Białymstoku. Do chwili powołania Zespołu na terenie powiatu , wnioskodawcy z terenu powiatu hajnowskiego orzekani byli przez Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białystoku.

Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce został powołany Zarządzeniem Starosty Hajnowskiego  Nr 8/99 z dnia 30 grudnia 1999 r.. Zespół rozpoczął działalność   od dnia 1 stycznia 2000 r. i funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce , które prowadzi  jego obsługę adminitracyjno – organizacyjną.

Zespół pracuje w oparciu o następujące przepisy:

 1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 117 , poz. 721 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17 , poz. 162 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Mini ostra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1110)
 4. Kodeksu postępowania administracyjnego
 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r poz. 1137 z późn. zm.)

Do kompetencji Powiatowego Zespołu należy orzekanie o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności do celów pozarentowych w szczególności :

 • szkolenia,
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania wsparcia z pomocy społecznej,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • konieczności stałej i długotrwałej opieki i pomocy osób drugich w samodzielnej egzystencji,
 • konieczność stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • korzystania z uprawnień wynikających z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
 • ubiegania się o prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Członków Powiatowego Zespołu powołuje i odwołuje Starosta na wniosek Przewodniczącego Zespołu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce. Zespół liczy obecnie 16 członków. W skład Zespołu wchodzą:

 • przewodniczący
 • sekretarz
 • 9 lekarzy – przewodniczących składów orzekających
 • 1 psycholog
 • 2 doradców zawodowych
 • 3 pracowników socjalnych
 • 1 pedagog
 • 1 pracownik administracyjny

Członkowie Zespołu byli poddani obowiązkowym szkoleniom i egzaminom. Wszyscy członkowie  Zespołu posiadają niezbędne zaświadczenia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Materiały

Zasady fukncjonowania Powiatowego Zespołu ds. orzekania i niepełnosprawności
zasady​_funkcjonowania​_powiatowego​_zespolu​_ds​_orzekania​_i​_niepelnosprawnosci​_w​_hajnowce.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}