W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych

dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego od dnia 1 stycznia 2024 r.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Szanowni Państwo,
realizując obowiązek ustawowy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko informuje, że w dniu 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.
o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429), która:

 1. wprowadza do systemu prawnego nowe świadczenie, tj. świadczenie wspierające, kierowane do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia;
 2. likwiduje specjalny zasiłek opiekuńczy z zachowaniem praw nabytych dla osób, które nabyły bądź nabędą - „na starych zasadach” obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. - prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 3. modyfikuje warunki przyznawania od 1 stycznia 2024 r. świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Ad. 1)

Precyzując zasady przyznawania świadczenia wspierającego należy wskazać, iż:

 1. uprawnionymi do jego otrzymania będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt,
 2. poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawanie
  i wypłacanie świadczenia wspierającego, na podstawie ww. decyzji
   zadaniem Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ad. 2)

Bliższe informacje w sprawie likwidacji specjalnego zasiłku opiekuńczego zostały zawarte
w odnośniku 3 pkt 4 lit. a-b.

Ad. 3)

W zakresie modyfikacji – do dnia 1 stycznia 2024 r. – przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizacji specjalnego zasiłku opiekuńczego należy wskazać, iż:

 1. tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującym się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem
  w wieku do ukończenia 18 roku życia, która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować  z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek  o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów (bez możliwości powrotu na świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach);
 3. w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne będzie chciała otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, a sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującym się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)
    lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana  o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest po dacie 31 grudnia 2023 r. zrezygnowanie  z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożenie wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów (w tym o podwyższone świadczenie pielęgnacyjne);
 4. osoby pobierające obecnie świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
  na podstawie obecnych przepisów zachowają prawo do tych świadczeń nawet po dniu
  31 grudnia 2023 r. i mogą pobierać te świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych (tj. bez możliwości podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) tylko z zachowaniem w przyszłości następujących warunków:
  1. gdy, osobie nad którą sprawowana jest opieka upłynie ważność orzeczenia
   i zostanie wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności, warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie odpowiednio prawa do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia
   o niepełnosprawności,
  2. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach przysługiwać będzie tylko osobom, które nabyły do niego prawo przed 31 grudnia 2023 r. również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że kolejny wniosek
   o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (czyli maksymalnie do dnia 1 marca każdego roku);
 5. świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy nie będą przysługiwały opiekunowi w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające (niezależnie od kwoty świadczenia wspierającego);
 6. osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy jest zobowiązana niezwłocznie poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko o złożeniu przez osobę niepełnosprawną w ZUS wniosku o świadczenie wspierające, ponieważ będzie to skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi
  tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
  W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu, na jaki je przyznano, jeżeli nadal osoba spełnia warunki określone w brzmieniu dotychczasowym;
 7. świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranymi podlegającym zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun;
 8. osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w OPS świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna. 

 

W razie pytań mogą Państwo kontaktować się telefonicznie lub osobiście
z Referatem świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko pod numerami telefonów: 74 30 67 231, 74 30 67 232, 74 30 67 233 lub 74 30 67 235 oraz mailowo na adres sekretariat@ops.gmina.klodzko.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.10.2023 10:49 Jacek Lechociński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krystian Dutkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych 1.0 06.10.2023 10:49 Jacek Lechociński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}