W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
OPS Gminy Kłodzko

Cele i zadania Ośrodka

Zadania

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko jest jednostką organizacyjną Gminy Kłodzko.

Celem działania Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań nałożonych ustawami i przekazanych do realizacji na podstawie upoważnień Wójta Gminy Kłodzko i uchwał Rady Gminy Kłodzko.

Ośrodek prowadzi działania mające na celu zaspokojenie potrzeb życiowych i wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, motywowanie ich do wykorzystywania własnych możliwości oraz współuczestnictwa w rozwiązywaniu swoich problemów, a także organizuje działania profilaktyczne skierowane do osób i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub wykluczeniem społecznym.

Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z ustaw:
- o pomocy społecznej;
- o świadczeniach rodzinnych;
- o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- o dodatkach mieszkaniowych,
- Prawo energetyczne,
- o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”,
- o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- Karcie Dużej Rodziny,
- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
oraz
- realizacji programów systemowych i innych współfinansowanych z różnych źródeł,
- zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, w tym realizacji zadań w zakresie dożywiania,
- zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- innych zadań w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.

Organizacja i zarządzanie

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

{"register":{"columns":[]}}