W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawy prawne

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany uchwałą nr 134/92 Rady Gminy Kłodzko z dnia 4 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Kłodzko.

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko znajduje się w Kłodzku, przy ul. Okrzei 8, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.

Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Kłodzko.

Ośrodek powołany został do:

 1. wykonywania zadań gminy w zakresie pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późń. zm.),
 2. prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą Dzienny Dom „Aktywny Senior” realizującego zadania gminy określone w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późń. zm.),
 3. zadań wynikających z innych aktów prawnych i przepisów wykonawczych do ustaw, niezbędnych
  do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 581 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810);
  5. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230); 
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);
  7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123);
  8. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm.);
  9. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.);
 4. ośrodek działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270);
  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  4. statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
  5. regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

Materiały

Statut
{"register":{"columns":[]}}