W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
OPS Gminy Kłodzko

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż:
- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”,oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1781 ze zm).
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko z siedzibą: ul. Stefana Okrzei 8, 57-300 Kłodzko,
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo@ops.gmina.klodzko.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
1. Ośrodek przetwarza dane osobowe na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów i udzielonej zgody.
2. Cele przetwarzania danych osobowych.
 Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku.
 Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 

Odbiorcy danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 

Okres przechowywania danych osobowych.
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2) Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu poprzez administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 

Prawo do cofnięcia zgody.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy moglizrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemymogli wykonać takiej umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  (Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

Materiały

Obowiązek informacyjny - asystent rodziny
2a-1-1560251269.pdf 0.37MB

Inspektor ochrony danych

Klauzula informacyjna

{"register":{"columns":[]}}