W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomagam Ukrainie

POMOC JEDNORAZOWA

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Komu przysługuje pomoc?
 • Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.
Na jakiej podstawie będzie ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?
 • Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 • Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.
 • Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.
 • Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL. ➢ Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się 16 marca br.
 • Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej). W krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, znajdują się informacje m.in. o ochronie międzynarodowej, sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Dane przetwarzane w ww. rejestrze udostępnia się m.in. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym – w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań publicznych (art. 450 ustawy o cudzoziemcach)
W jakiej wysokości przysługuje pomoc?
 • 300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w  Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
ul. Stefana Okrzei 8, 
57-300 Kłodzko
Wzór wniosku znajdziesz poniżej.
Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.
Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

 • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcy.
 • Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.
Czy pomoc jest wliczana do dochodu do celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej?

Pomoc nie podlega wliczeniu do dochodu do celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Uznaje się, iż stanowi ona jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne przysługujące ze względu na złą sytuację materialną osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

Materiały

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe - PL
WZÓR​_WNIOSKU​_O​_ZWIADCZENIE​_JEDNORAZOWE​_PL.DOCX 0.04MB
Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe - UA
WZÓR​_WNIOSKU​_O​_ZWIADCZENIE​_JEDNORAZOWE​_UA.docx 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}