W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Becikowe

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA tzw. „BECIKOWE”

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko i może być przyznana matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Wniosek o wypłatę „becikowego” składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, w miejscu zamieszkania a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującym wzorem wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz udzielenie świadczenia zdrowotnego co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży;
 2. dokument tożsamości obojga rodziców (DO WGLĄDU!);
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 4. oświadczenia członków rodziny o dochodzie osiągniętym w roku 2020, niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty, stypendium, gospodarstwo rolne) – ZSR-05;
 5. zaświadczenie organu gminy lub kopia nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2020 lub oświadczenie o wielkości gosp. rolnego – ZSR – 07;
 6. kopia odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązującej do alimentów;
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2020 r. – jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą zatwierdzoną przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 8. w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu: (np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia umowy zlecenia/o dzieło, kserokopia PIT-u 11);
 9. w przypadku uzyskania dochodu w roku  2020 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty (np. zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia i wysokości dochodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochody od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne);
 10. w przypadku uzyskania dochodu po roku 2020 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, (np. zaświadczenie pracodawcy o dacie zatrudnienia i wysokości dochodu uzyskanego za kolejny miesiąc od podjęcia zatrudnienia, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochody od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne);
 11. kserokopię karty pobytu z adnotacją dostępu do rynku pracy − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. kserokopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (z aktualną datą!) − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 13. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2020 – w przypadku nie otrzymywania alimentów albo otrzymywania ich w niższej wysokości niż ustalonej;
 14. kserokopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 15. kserokopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 16. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zawierające klauzulę następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

{"register":{"columns":[]}}