W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r, obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadziła możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, osobie która przysposobiła dziecko; osobom które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, bo są osobami bezrobotnymi (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy też nie), studentkom.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka albo porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez: 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci; 67 tygodni – trójki; 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia porodu, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, w przypadku złożenia wniosku o świadczenie w terminie trzech miesięcy od dnia porodu, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka. W pozostałym przypadku, świadczenie będzie przysługiwało od momentu złożenia wniosku jednak nie dłużej niż do przysługujących tygodni.

W przypadku rodziny, która przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia a w przypadku dziecka, wobec którego odroczono obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci, jak też jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński uposażenie z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych), gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, jak też w przypadku zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Dokumenty do wniosku:

  1. dokument tożsamości do wglądu;
  2. zaświadczenie lub kserokopia decyzji Urzędu Pracy potwierdzający fakt zarejestrowania się jako osoby bezrobotnej.
{"register":{"columns":[]}}