W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodzina 500+

Program „Rodzina 500 plus”  to systemowe wsparcie dla polskich rodzin. Celem świadczenia wychowawczego potocznie zwanego „500 plus” jest częściowe pokrycie wydatków związanych wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz 1851 t.j. ) z pomocy  skorzystać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dzieci do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę, rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Ważne! Świadczenie wychowawcze 500,00 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych czy stypendiów dla uczniów.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem tzw. opieka naprzemienna to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni wówczas świadczenie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia tj. 250,00 zł  miesięcznie.

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, gdyż np. drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Dziecko do 25 roku życia, które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu młodsze rodzeństwo może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub 1.200,00 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane są również dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy zasiłkowe będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Wniosek trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub osobiście w Ośrodku. W Gminie Janowiec Wielkopolski realizatorem programu „Rodzina 500 plus” jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, znajdujący się przy ul. Strzeleckiej 8.

 Ważne! W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Ważne! W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie ( np. podjęcie zatrudnienia, otrzymanie kolejnej umowy o pracę, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych).

Link do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Materiały

Informator Rodzina 500+
Informator​_Rodzina​_500​_29-01-2021.pdf 0.15MB
Krótki informator 500+
krotki​_Informator​_500​_29-01-2021.pdf 0.18MB
Ulotka 500
ulotka​_500​_A5​_29-01-2021.pdf 0.15MB
plakat 500+
plakat​_500​_29-01-2021.pdf 1.48MB
{"register":{"columns":[]}}