W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla klientów i kontrahentów

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),zwanego dalej RODO informujemy że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych przetwarzanych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 8, 88-430 Janowiec Wlkp.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się:

 - pisemnie na adres Administratora

- osobiście w siedzibie Administratora

- elektronicznie pisząc na adres iod@huspremium.pl

 

 CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie  jest art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO,  w celu:  zawarcia i wykonania umowy z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń związku z zawarciem umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z zawarta umową – art. 6 ust. 1 lit f RODO

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane  osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych będą podmioty działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z które świadczą usługi na rzecz Administratora.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Każdy  Użytkownik  ma  prawo  wglądu  do  treści  swoich  danych, prawo ich sprostowania ograniczenia przetwarzania  oraz  prawo  wniesienia, skargi  do  organu  nadzorczego tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. . Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Na podstawie udostępnianych danych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

{"register":{"columns":[]}}