W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek mieszkaniowy

Najemcy lokali mieszkaniowych, podnajemcy, osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im prawo spółdzielcze, osoby, mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych i inne osoby mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez administratora lub zarządcę budynku
- deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
- zaświadczenia o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- zaświadczenie o wysokości opłat za mieszkanie obciążających w miesiącu, w którym składany jest wniosek
- tytuł prawny do lokalu
- potwierdzona powierzchnia użytkowa (łączna pow. pokoi i kuchni), wyposażenie techniczne domu jeżeli wnioskodawca jest właścicielem domu jednorodzinnego


Termin realizacji sprawy i sposób załatwienia:

- do 1 miesiąca
- Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku


1. Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.
5. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, nie może przekraczać:
* 35 m2 - dla 1 osoby,
* 40 m2 - dla 2 osób,
* 45 m2 - dla 3 osób,
* 55 m2 - dla 4 osób,
* 65 m2 - dla 5 osób,
* 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
6. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
30% albo
50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

8. Wydatkami są:
* czynsz,
* opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
* opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,
* zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,
* świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,
* inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.
9. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
10. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
11. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, burmistrz, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021 t.j. ze zm.)

Materiały

Wniosek o dodatek mieszkaniowy
wniosek​_o​_dodatek​_mieszkaniowy.pdf 0.88MB
Zaświadczenie o dochodach
zawiadczenie​_o​_dochodach.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}