W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca

Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu– 1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie   z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). Pracownikiem socjalnym może być osoba która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. posiada dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
  2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej
  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (oraz suplement do dyplomu)
  4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
  5. ukończyła studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r.
 3. Znajomość regulacji prawnych zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej
 4. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych tj.:
  1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 1. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
 2. umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie;
 3. odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność i otwartość na zmiany;
 4. prawo jazdy kat. B

Zakres czynności pracownika socjalnego:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania   i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 10. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
 11. diagnozowanie sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia  z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 12. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji;
 13. udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach,    świadczeniach i formach pomocy;
 14. udzielanie pomocy rzeczowej;
 15. przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie prawa    do świadczeń z pomocy społecznej tj: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych;
 16. dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach;
 17. kontrola wykorzystania świadczeń oraz podejmowanych działań i zobowiązań ze   strony klienta;
 18. kompletowanie dokumentacji w sprawach kierowania do domów pomocy społecznej; 19. kierowanie do ośrodków wsparcia, schronisk;
 19. Obsługa programu Pomost Std w szczególności: wprowadzanie danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, aktualizowanie tych danych tj. wniosków, wywiadów środowiskowych, danych o orzeczeniach o niepełnosprawności,
 20. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi;
 21. kierowanie się zasadami etyki zawodowej i zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 22. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność;
 23. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 24. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach   i samokształcenie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Teren w granicach administracyjnych gminy Zabrodzie, siedziba główna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie.

Stanowisko pracy:  Stanowisko pracy związane jest głównie z pracą w terenie na obszarze gminy Zabrodzie oraz przy komputerze. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe urządzenia biurowe. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wymagane dokumenty:

  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
  3. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem – złożone na druku „Oświadczenie i klauzula informacyjna kandydata” znajdującym się w odrębnym pliku pod ogłoszeniem (załącznik)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 11 marca 2024 r.

 1. Elektronicznie na adres gops@zabrodzie.pl

lub

 1. Przesłać na adres lub złożyć osobiście  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – „Pracownik socjalny” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta  45, 07-230 Zabrodzie.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.

2. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście, aplikacje nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru.

5. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć (do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Materiały

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik socjalny
Nabor​_pracownik​_socjalny​_2024​_2802.pdf 0.66MB
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
KWESTIONARIUSZ​_OSOBOWY​_DLA​_OSOBY​_UBIEGAJĄCEJ​_SIĘ​_O​_ZATRUDNIENIE​_WYŁONIONEJ​_W​_PROCESIE​_REKRUTACJI​_DO​_ZATRUDNIENIA.pdf 0.40MB
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
OŚWIADCZENIE​_​_DOTYCZĄCE​_ZGODY.pdf 0.22MB
Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_DLA​_OSÓB​_UBIEGAJĄCYCH​_SIĘ​_O​_ZATRUDNIENIE.pdf 0.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2024 10:43 jgomulski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Nina Kacprzuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego 2.0 28.02.2024 10:48 jgomulski
Nabór na stanowisko pracownka socjalnego 1.0 28.02.2024 10:43 jgomulski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}