W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ewidencja działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek
 • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport do wglądu

Wniosek CEIDG–1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego
Wniosek CEIDG–1 zależnie od wybranej opcji jest także:
- wnioskiem o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- wnioskiem o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
- wnioskiem o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
- zawiadomieniem o zaprzestaniu działalności gospodarczej
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu dostarcza przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie.
Odbiór zaświadczenia może być dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
Wszystkie czynności związane z rejestracją, zmianą, zawieszeniem,wznowieniem, wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłat.

Podstawa prawna z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

Miejsce złożenia:
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej, pokój 28 w godz.730-1530

FORMULARZE CEIDG

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 Podstawa prawna

 1. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1119 z późn. zm.)

 2. Uchwała NR LIV/340/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2018 r. poz.7589)

 3. Uchwała NR XI/82/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 maja 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. poz. 7880)

Wydawane są następujące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy);

 • przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia);

 • dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę;

 • jednorazowe (do 2-dni);

 • na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% alkoholu oraz na piwo;

 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

 • powyżej 18% alkoholu.

Przed wydaniem zezwolenia, na sprzedaż napojów alkoholowych w placówce handlowej lub sprzedaż i podawanie w lokalu gastronomicznym, wniosek jest opiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu. Komisja w formie postanowienia, wydaje swoją opinię o zgodności usytuowania punktu sprzedaży z zasadami określonymi w w/w aktach prawnych.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami

 

 Załączniki

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021)

 

Miejsce składania dokumentów

 

Urząd Miejski w Zwoleniu
ul. Plac Kochanowskiego 1

26-700  Zwoleń

 

 Opłaty

Wysokość i zasady opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone są w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1119 z późn. zm.)

 

 Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą odpowiednio:

 

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa;

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

 

  Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

 

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo -  opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Opłat  można dokonać na rachunek bankowy:

 

Urząd Miejski w Zwoleniu

 

Nr konta:Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 68 9157 0002 0000 0000 2150 0001

 

lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń

 


poniedziałek 8.00 - 14.00
wtorek - piątek  7.30 - 14.00

 

  Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)

 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

 

Decyzja wydawana jest w terminie do 30 dni

 

 Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Zwoleniu, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;

 2. Na decyzję przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Zwolenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia. Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

Oświadczenie o wartości sprzedaży 2022.pdf

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Podstawa prawna: art. 18¹ ust. 1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1119 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

II. OPŁATY:
Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*
*Opłata roczna
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Jednorazowe zezwolenie wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

III. TERMIN WYDANIA ZEZWOLENIA:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego (pok. 19, tel. 0 48 676 23 31).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Zwolenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Referacie prowadzącym sprawę).

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tekst jednolity (Dz.U. Nr 125 z dnia 13 lipca 2007 r. poz. 874 ze zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób,
- odpis z rejestru przedsiębiorców lub kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON,
- zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych,
- oświadczenie.

II. OPŁATY:
Opłata administracyjna w zależności od ważności licencji:
a/ 2-15 lat - 200 PLN
b/ 15-30 lat - 250 PLN
c/ 30-50 lat - 300 PLN

III. TERMIN WYDANIA LICENCJI:
1 miesiąc od dnia złożenia wniosku
odbiór osobiście w pok.19 codziennie w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek - piątek od godz. 7³º do godz. 15³º.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego (pok. 19 tel. 0 48 676 23 31).

 

{"register":{"columns":[]}}