W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Urząd Miejski w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Zwoleniu (https://samorzad.gov.pl/web/gmina-zwolen).

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

 

wyłączenia:

 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Zwoleniu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-20.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Koordynator ds. dostępności

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W Urzędzie Miejskim w Zwoleniu funkcjonuje koordynator dostępności z którym może kontaktować się każda osoba ze szczególnymi potrzebami, która w urzędzie będzie chciała załatwić sprawę urzędową i będzie potrzebować wsparcia.

 

Kontakt z koordynatorem dostępności:

Sylwia Gregorczyk tel. (48) 676 22 10 wew. 100, adres do korespondencji: Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, e-mail: sekretariat@zwolen.pl.

 

Arkadiusz Jasik tel. (48) 676 22 10 wew. 234, adres do korespondencji: Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, e-mail: jasik.a@zwolen.pl.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu: Wojciechem Wilkiem, e-mail: wilk.w@zwolen.pl, numer telefonu (48) 676 22 10 wew. 249.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać  udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez  odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę  internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza  potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także  określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni  od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot  publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie  możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z  żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich. (https://bip.brpo.gov.pl/pl)

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek zlokalizowany przy Placu Kochanowskiego 1 w Zwoleniu.

 

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne od strony placu Jana Kochanowskiego 1:
  1. wejście do Urzędu Miejskiego w Zwoleniu (wejście bezpośrednio  z poziomu chodnika),
  2. wejście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu – schody zewnętrzne wyposażone w platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 1. Wejścia wyposażone są w system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome czy słabowidzące.
 2. Wejście do szaletów publicznych od strony Al. Jana Pawła II możliwe jest schodami w dół oraz za pomocą platformy dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek posiada 2 wyjścia ewakuacyjne:
  1. zlokalizowane od Al. Jana Pawła II (schody),
  2. wyjście ewakuacyjne od strony parkingu przy ul. 3-maja dostęp z poziomu terenu.
 4. Po wejściu do budynku od strony Placu Kochanowskiego na parterze holu głównego na wprost wejścia zainstalowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca transport na 1 piętro budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.
 5. Po prawej stronie za przeszklonymi drzwiami znajduje się Punkt Kancelaryjny Obsługi Mieszkańców. Natomiast po lewej stronie za przeszklonymi drzwiami znajduje się Urząd Stanu Cywilnego w Zwoleniu wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną ułatwiającą porozumienie się osób niedosłyszących i słabo słyszących.  
 6. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze oraz 1 piętrze.
 7. Na każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 8. W najbliższym otoczeniu budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
 9. 1) przed budynkiem od strony Placu Kochanowskiego – miejsce parkingowe znajdujące się w zatoczce,
 10. przy ul. Kilińskiego – miejsce parkingowe znajdujące się w zatoczce.
 11.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12.  W budynku są pętle indukcyjnie, oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a oraz zastosowane napisy i oznaczenia kontrastowe.
 13.  W budynku jest zainstalowany Dźwiękowy System Ostrzegania przed zagrożeniem pożarowym.

 

 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

 

Język migowy - zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej „osobą uprawnioną”) ma prawo do:

 

 1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

 

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu ułatwienia  porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy przy załatwieniu sprawy w  urzędzie. Osoba musi mieć ukończone 16 lat. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona  nie będzie mogła korzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są chronione ze względu na  ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje włącznie osobie uprawnionej.

 

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników  mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych  przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o  zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w  opublikowanych artykułach.

 

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB"  przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift + TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

 

Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

 1. przejdź do głównego menu,
 2. przejdź do treści,
 3. przejdź do wyszukiwarki,
 4. przejdź do mapy serwisu.

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

 • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”,
 • Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”
{"register":{"columns":[]}}