W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kontynuacja projektów wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie Stryszów

Oprócz rozbudowanej zbiorczej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Stryszowie, współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Gmina Stryszów realizuje kolejny projekt wodociągowo-kanalizacyjny, zmierzający do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 104 740 zł w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Całkowity koszt projektu oszacowano na 2 186 555,48 zł. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 30.06.2021 r.

Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Stryszów.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie o nowe odcinki prowadzące do dwóch obiektów wypoczynkowych o łącznej długości 1798,5 m tj. do obiektu Harcówki w Stryszowie (sieć kanalizacji sanitarnej o długości 220 m), oraz do Ośrodka Wypoczynkowego CARITAS w Zakrzowie (sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1578,5 m). Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej sprowadzającego ścieki do rozbudowanej zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie. Ponadto w ramach projektu zostanie wybudowana sieć wodociągowa w Leśnicy o długości 186 m.

W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie liczba budynków objętych system kanalizacyjnym i wodociągowym na terenie gminy.

Obecnie ścieki z ośrodków wypoczynkowych Harcówka i Caritas gromadzone są w okresowo opróżnianych zbiornikach. Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych umożliwiających podłączenie nowych budynków w tym dwóch dużych ośrodków wypoczynkowych jest niezbędna z uwagi na prognozowany wzrost strumienia ścieków wraz ze zmianą zaludnienia i wzrostem ruchu turystycznego w gminie w związku z nową atrakcją turystyczną jaką stało się Jezioro Mucharskie. Obecne niedobory systemu ściekowego potencjalnie narażają Jezioro Mucharskie i gminę Stryszów na znaczne zanieczyszczenie wód, powodując ich zły stan jakości, negatywne skutki ekologiczne i społeczne związane ze spadkiem bioróżnorodności oraz utratą walorów estetycznych.

{"register":{"columns":[]}}