W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Stryszowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Stryszów  i działa w następującym składzie:

Przewodniczący:  Andrzej Mruczek
Sekretarz: Barbara Piwowarczyk – Bandoła

Członkowie:

 • Maria Mlak
 • Kazimiera Knapek
 • Marek Ciepły
 • Jan Piwowarczyk

Zakres działania Komisji.

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy w Stryszowie
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Stryszowa
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i  instytucji świadczących usługi specjalistyczne,

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Wobec kogo może zostać wszczęta procedura

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze Społecznej.

Kto może złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy. Zgłoszenie można również napisać odręcznie i przekazać  w kopercie z napisem „Wniosek do GKRPA”.

Algorytm postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryszów  wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat, znajduje się na stronie BIP Gminy Stryszów.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w Urzędzie Gminy w Stryszowie,  w Biurze Obsługi Klienta

Kontakt.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowiem, Stryszów 149, 34-146 Stryszów

Dyżur GKRPA

kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 tel. 517 303 338

Kontakt indywidualny oraz pobieranie i składanie wniosków po uprzednim umówieniu  telefonicznym lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca w UG Stryszów

Dyżury

W Punkcie Konsultacyjnym w Stryszowie ( siedziba Klubu Abstynentów „Pomocna Dłoń” )

Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie (przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców)

W roku 2024: 26 czerwca ; 31 lipca; 28 sierpnia ; 25 września ; 30 października ; 27 listopada; 18 grudnia

w godzinach 14 - 15

Nr telefonu 517 303 338

Psychologa :

I i III środa miesiąca w godz. 13.00- 17.00 ( pierwsza konsultacja telefonicznie – 517 303 338 )

Psychoterapeuci :

 • Wtorki: 15.30 – 17.00 – grupa dla współuzależnionych, 17.00 – 19.00 - grupa dla uzależnionych
 •  Soboty : 15.00 - 16.00 – kontakt indywidualny, 16.00 – 18.00 – grupa dla uzależnionych

Klub Abstynentów „Pomocna Dłoń”

 • Czwartki – grupa samopomocowa od godz. 18.00
 • Niedziele – Dyżur w Klubie od godz. 18.00

Materiały

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wniosek​_do​_GKRPA​_​_Stryszów.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}