W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uzupełniające Wybory Ławników na kadencję 2024 – 2027

Informacja
z dnia 24 listopada 2023 r.
Wójta Gminy Skąpe
 
na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przystępuje się do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych
 
Wójt Gminy Skąpe informuje, że przystępuje się do wyborów uzupełniających ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Świebodzinie IV Wydział Pracy - 1 ławnik​​
- na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639; z 2022 r. poz. 2155).
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 15 grudnia 2023 r.
 
Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
Uwaga!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r, poz. 2527, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:
1) imię (imiona), nazwisko,
2) numer ewidencyjny PESEL,
3) miejsce stałego zamieszkania,
4) własnoręczny podpis
- każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.​
Koszt opłaty za:
1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Uwaga!
Rada gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji  informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu,
a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Sekretarz Gminy Skąpe
Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65 w godz. 7 – 15, tel. 609 560 333.
 

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Woch

Materiały

Informacja o ogłoszonych wyboracj ławników
Informacja​_o​_ogloszonych​_wyborach​_ławników.docx 0.02MB
Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia na ławnika
Załącznik​_Nr​_1​_karta​_zgłoszenia​_na​_ławnika.pdf 0.23MB
Załącznik nr 2 - wzór udzielenia informacji o osobie
Załącznik​_Nr​_2​_wzór​_udzielania​_informacji​_o​_osobie​_KRK.pdf 0.20MB
Załącznik nr 3 - wniosek o wydanie odpisu
Załącznik​_Nr​_3​_wniosek​_o​_wydanie​_odpisu​_z​_KRK.pdf 0.32MB
Załącznik Nr 4 wzór listy poparcia dla kandydata na ławnika
Załącznik​_Nr​_4​_wzór​_listy​_poparcia​_dla​_kandydata​_na​_ławnika.doc 0.10MB
Załącznik Nr 5 wzór oświadczenia kandydata na ławnika
Załącznik​_Nr​_5​_wzór​_oświadczenia​_kandydata​_na​_ławnika.doc 0.03MB
Załącznik Nr 5 wzór oświadczenia kandydata na ławnika
Załącznik​_Nr​_5​_wzór​_oświadczenia​_kandydata​_na​_ławnika.pdf 0.08MB
Załącznik Nr 6 wzór oświadczenia kandydata na ławnika
Załącznik​_Nr​_6​_wzór​_oświadczenia​_kandydata​_na​_ławnika.doc 0.03MB
Załącznik Nr 6 wzór oświadczenia kandydata na ławnika
Załącznik​_Nr​_6​_wzór​_oświadczenia​_kandydata​_na​_ławnika.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2023 12:27 Michał Czajka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Alicja Hoppen - Anyszko
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzupełniające Wybory Ławników na kadencję 2024 – 2027 1.0 24.11.2023 12:27 Michał Czajka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}