W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Skąpe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skąpe .

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł i są skanami, występują skany dokumentów (np. oświadczenia majątkowe, uproszczone oferty realizacja zadań publicznych),
  • dokumenty publikowane na stronie nie są do końca przygotowane w poprawny sposób zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów dostępnych,
  • występują błędy kontrastu w niektórych zakładkach,
  • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści,
  • brak ułatwienia dostępu, tj. możliwość zmiany wielkości czcionki, możliwość zmiany kontrastu, możliwość zmiany odstępów między wierszami

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-06-07. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • wyróżnione odnośniki;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Czajka, mail: informatyk@skape.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: +48 68 341 92 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe

Miejsca parkingowe: przed budynkiem jest wyznaczony parking, natomiast nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: budynek Urzędu Gminy jest piętrowy. Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzą schody. Schody wyposażono w poręcz po prawej stronie.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Na 1 piętrze budynku znajduje się sekretariat. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: Podmiot nie posiadają pętli indukcyjnych. W podmiocie nie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie dostępności” i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: urząd@skape.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Materiały

Informacja o braku dostępności
Informacja​_o​_braku​_dostępności​_(WORD,​_36KB).docx 0.03MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
INFORMACJA​_O​_PRZETWARZANIU​_DANYCH​_OSOBOWYCH​_(PDF,​_115KB).pdf 0.11MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności​_(WORD,​_29KB).docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}